Vamma 12 – Norges største elvekraftverk

E-CO (tidligere; Hafslund Produksjon AS) bygger Vamma 12, et nytt, stort vannkraftaggregat som er en utvidelse av Vamma kraftverk i Glomma. Vamma 12 ligger mellom kommunene Skiptvet og Askim i Østfold. Norconsult har ansvaret for prosjektering med komplett BIM, forespørsler og flere spesialistoppdrag.

Prosjektnavn

Vamma 12

Kunde

E-CO (tidl. Hafslund Produksjon AS)

Sted

Norge

Periode

2015 til 2019

Nøkkeltall

Årlig produksjon: 1 000 GWh Ytelse: 128 MW Slukeevne: 500 m3/s Fallhøyde: 28,5 m

Oppdraget

E_CO besluttet i september 2015 å bygge ut et nytt, stort vannkraftaggregat i Glomma; Vamma 12. Aggregatet plasseres i en ny, separat stasjon sør for den eksisterende dammen, og skal driftes som en del av dagens Vamma kraftverk. Norconsult har vært involvert fra skisseprosjekt og utarbeidelse av planer for utbygging, til utarbeidelse av forespørsler på samtlige leveranser, deriblant bygg, turbin og generator. Norconsult er også involvert i detaljprosjektering og byggeplassoppfølging.

 

Løsningen

Det knyttes spesiell interesse til dette prosjektet fordi det utføres fullt ut basert på Building Information Modelling (BIM), som omfatter alle fag. Det leveres ikke tegninger til byggeplassen, men oppdaterte digitale modeller med all informasjon som trengs for å bygge anlegget. BIM sikrer kvaliteten på tvers i prosjektet og gir blant annet full innsikt i «hvordan det blir», muliggjør løpende samkjøring av alle fag og kollisjonskontroller, reduserer feil i utførelsen og gir automatisert mengdekontroll som også gir god kostnads- og fremdriftskontroll.

Prosjektet kjøres av medarbeidere fra Norconsults energidivisjon. Norconsult har ansvar for den komplette prosjekteringen og har utarbeidet forespørsler for fagene bygg, maskin og elektro. I tillegg er fagfolk innenfor arkitektur, lavspent-elektro, vann og avløp, VVS, CFD-analyse, bygningsfysikk, geoteknikk og ingeniørgeologi involvert.

 

Resultatet

Målet med Vamma 12 er å øke den fornybare kraftproduksjonen og driftssikkerheten. Vamma 12 blir ett av Norges største kaplanaggregat med 500 m3/s slukeevne i ett aggregat. Byggestart var i oktober 2015 og kommersiell drift starter våren 2019. I godt samspill med Hafslund Produksjon, har Norconsult laget et lønnsomt konsept som produserer mye ny vannkraft, med minimale miljøkonsekvenser.

Aggregatet utnytter fallet som er etablert av eksisterende dam, og tiltaket berører derfor ingen nye elvestrekninger. Når Vamma 12 settes i drift reduseres samtidig avhengigheten av de eldste aggregatene og muliggjør planlagt vedlikehold og eventuelle større rehabiliteringer, uten vesentlig tap av produksjon. De eldste aggregatene vil i fremtiden primært kjøres i situasjoner med høy vannføring utover slukeevnen til aggregat 11 og 12. Anlegget forventes å produsere over 1 000 GWh årlig; 800 GWh erstatter produksjonen i eksisterende aggregater og 220 GWh er ny kraft.

Den økte produksjonen kommer av økt samlet slukeevne og bedre effektivitet i kraftverket. Slukeevnen i Vamma 12 blir på 500 m3/s. Hele Vamma kraftverk vil kunne sluke 1475 m3/s. Foruten økt produksjonsvolum, blir Vamma kraftverk etter utbygging mindre sårbar for utfall og tap av produksjon.

  • Franziska Ludescher-Huber

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss