rocks with snow

Vegutbedringer med kvalitet og klimagevinst i Troms

Rapporten peker på metodikk for å etterleve klima og miljøkrav i framtidige arbeid for hele livsløpet til en fylkesveg

Prosjektnavn

Vegutbedringer med kvalitet og klimagevinst i Troms

Periode

2022 til 2023

Nøkkeltall

  • 1,2 mill. NOK

Fylkesvegløftet (2021) vedtok at det over fire år skal utbedres ca. 1/3 av fylkesvegene med forsterkning av vegens overbygning, dreneringstiltak og dekkelegging.

Store deler av vegnettet i Troms har lav standard og er ikke tilpasset de forventninger samfunnet har til vegens funksjonalitet. I Fylkesvegløftet er det i hovedsak veger med liten til begrenset trafikkmengde. Det er derfor sett på kravene til massene for denne typen veger (Trafikkgruppe A, som tilsvarer en gjennomsnittlig daglig tungtrafikk, ÅDT-Tung, på 150). Det er sett på muligheten for å bruke mer kortreist stein og. Kravet til steinkvalitet vurderes opp mot klimagevinst og at andre miljøkrav ivaretas. Det gjennomføres en innledende vurdering av lokaliteter som kan levere kortreist stein. Vurderingen tar utgangspunkt i krav som vanligvis stilles knyttet steinuttak

Rapporten undersøker muligheten for å gjennomføre vegutbedringer med kvalitet og miljøgevinst.

Rapporten er avgrenset til Troms som har ca. 3 000 kilometer fylkesveg.

Følgende er noe av det som er undersøkt:

Krav til materialkvalitet, som omhandler både hvor lett steinen knuses og slites (mekanisk styrke), korngradering (størrelse på stein), om det er mye av massen som er for smått (finstoffholdig), innhold av jord og krav til produksjon

Åpning og bruk av lokale massetak. Vurdering av konkrete masseuttak i et klima og miljø perspektiv.

Bruk av livssyklusanalyser (LCA) og muligheten for å bruke dette som et av flere verktøy for å vurdere klima og miljø.

  • Inger-Anne Gether Rise

    Seniorrådgiver bærekraft - massehåndtering

  • Kontakt oss