jordhaug med bygningsrester

Forurenset grunn

Forurenset grunn må ivaretas i alle plan- og utførelsesfaser. Vi tilbyr deg bred fagkunnskap og miljøkompetanse, representert nær der din bedrift holder til.

Norconsult kan bistå i alle typer grunnforurensningssaker og løse disse på en faglig dyktig måte. Vårt mål er å finne gode løsninger som tilfredsstiller regelverk, budsjett og fremdrift. Forurenset grunn må ivaretas i ulike saker og prosjekter, blant annet:  

  • I konsekvensutredning og planfase er tidlig involvering avgjørende for få til de beste løsningene  
  • Terrenginngrep i forurensede masser ved utbygging eller ombygging krever tiltak for å hindre spredning av forurensninger. Tiltaksplan skal foreligge for at prosjektet skal få igangsettingstillatelse  
  • Massehåndtering er ofte kostnadsdrivende. Kunnskap om muligheter kan være utslagsgivende for om prosjekter blir gjennomført og/ eller om budsjettet holdes. Vi bistår med massehåndteringsplaner og har fokus på bærekraftig massehåndtering 
  • Industri og industriutslipp. Har din virksomhet fått pålegg fra forurensningsmyndighetene, eller skal søke om utslippstillatelse i henhold til IED? Vi hjelper deg med alle søknader og vurderinger i henhold til regelverk knyttet til ytre miljø 
  • Ved pålegg om opprydning, bistår vi med vurdering og kostnadsestimater av ulike tiltak 
  • Entreprisegrunnlag, anleggsoppfølging og sluttrapportering til myndighetene 

Norconsult bistår deg i alle faser, fra tidligfase til ferdig prosjekt. Våre leveranser er kunnskapsbaserte, helhetlige løsninger i tråd med fremdrift og budsjett.  

Ring oss for en uforpliktende prat om dine behov.  

Kontaktpersoner

Vegard Kvisle

Leder Miljøavdelingen

Ingvild Helland

Gruppeleder forurenset grunn og vann

Kontakt oss