sjøgress på bunnen av havet

Marint miljø

Norconsult har høy kompetanse innen marin geologi, kjemi, biologi og oseanografi og er representert over hele landet. Vi kan bistå deg i de fleste marine problemstillinger - der du er. Vi bistår i planprosesser, prosjekteringsfaser og i anleggsfase. I flere prosjekter knytter vi til oss kompetanse i våre geotekniske og havnetekniske avdelinger.

Sjøen er viktig for oss på mange måter i stor og liten skala – alt fra å være en vesentlig kilde for mat og energi til at vi bruker den til bading og rekreasjon. Derfor er det viktig å ta vare på det marine miljø.

Våre marine ressurser har sterk og bred kompetanse innen:

  • Marin naturkartlegging i forbindelse med alt fra enkle tiltak i sjø til kjemisk og økologisk tilstandsvurdering av vannforekomster. Kartlegging av marin natur gjøres i henhold til DN håndbok 19 og Miljødirektoratets instruks. Vannmiljøundersøkelser gjøres i henhold til Veileder 02/2018. Alle tiltak blir også vurdert etter naturmangfoldloven §8-12.

  • I forbindelse med utslipp fra industri, kommunale renseanlegg bidrar vi med resipientundersøkelser, tiltaksrettet overvåkning av forurensing og partikkelspredning.

  • Vi gjennomfører også miljøteknisk sedimentundersøkelser, hydrografiske målinger og strømmålinger og -modelleringer. Disse undersøkelsene kan bidra til å vurdere partikkeltransport fra tiltak i sjø eller lignende.

Resultatene fra undersøkelsene benyttes til søknad tiltak i sjø etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven. I tillegg benyttes resultatene i planprosesser, hvor kravet om konsekvensutredning (KU) kommer inn. Her er det viktig å fa med temaene marint naturmangfold og vannforurensning/vannmiljø.

Videre er vi involvert i tidligfaser sammen med arkitektene og utvikler konseptløsninger for naturrestaurering/biologisk mangfold i nye utbyggingsprosjekter. Vi kjører også større, årlige overvåkningsprosjekter for Miljødirektoratet som Økokyst Skagerak.

  • Bente Breyholtz

    Gruppeleder for Marint miljø

  • Vegard Kvisle

    Leder Miljøavdelingen

  • Kontakt oss