På befaring på Røyslimoen i Lillehammer. Konsernsjef Egil Hogna og Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen.

– Imponert over Lillehammer kommunes arbeid med flomsikring

Lillehammers proaktive arbeid med flomsikring sikret kommunen Samfunnssikkerhetsprisen i 2019. Denne uken var Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen og toppledelsen i Norconsult på befaring av Røyslimoen, et av områdene som sikres mot flom. Konsernsjef Egil Hogna var tydelig imponert.

Klimaendringer fører til mer ekstremvær og nedbør, noe som øker risikoen for flom og overvannsproblematikk i byer og tettsteder. De samfunnsmessige konsekvensene og kostnadene ved flom er enorme, men mange små og mellomstore kommuner har allikevel ikke ressurser til å jobbe forebyggende med flomsikring. I stedet brukes store ressurser på å rydde opp når det først har gått galt.

For Lillehammer kommune var det uaktuelt å vente på en ny storflom.

– Jeg er imponert over hvordan Lillehammer kommune har tatt et ansvar langt utover det som er forventet av dere fra statlig hold, og hvordan dere på eget initiativ har brukt betydelige ressurser på å flomsikre infrastruktur og samfunn, sa Egil Hogna til ordfører Ingunn Trosholmen under befaring av anlegget på Røyslimoen.

Sårbart med bynære vassdrag i bratt terreng

«Prosjekt Vassdrag» er navnet på Lillehammer kommunes proaktive arbeid med å sikre infrastruktur og samfunn mot flom. Norconsult har jobbet tett med kommunen i dette viktige arbeidet, som ble iverksatt som en direkte konsekvens av flommene som rammet Lillehammer hardt både i 2011, 2013 og 2014.

Lillehammer kommune består av mye bratt skrånende terreng, med flere bynære vassdrag. Dette gjør kommunen sårbar for flom, og særlig styrtnedbør sommerstid har vært en stor utfordring. Den mest alvorlige flomhendelsen inntraff i juli 2014, etter store lokale nedbørsmengder.

– En rekke bynære vassdrag flommet over, og forårsaket betydelige skader på bebyggelse og infrastruktur. Opprydningsarbeidet avdekket i tillegg store utfordringer knyttet til erosjon, utrasinger, masseavlagring og massetransport. Vi var nødt til å ta grep for å sikre infrastruktur i kommunen vår, forteller ordfører Trosholmen.

Kommunen etablerte «Prosjekt Vassdrag», et omfattende og tverrfaglig prosjekt for flomforebyggende arbeid knyttet til de mange bynære vassdragene. Medarbeidere fra Norconsult sitt kontor på Lillehammer har vært sentrale faglige bidragsytere for kommunen inn i dette arbeidet.

Ikke nok statlige midler til flomsikring

Det er begrenset med statlige midler til flomsikringstiltak, og Lillehammer kommune opplevde behovet for å flomsikre området ved Røyslimoen som så presserende at de måtte iverksatte arbeidet uten å vente på eventuell støtte fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi utarbeidet den første kommuneplanen for overvann samt en sårbarhetsvurdering knyttet til flom og overvannsproblematikk. Videre prosjekterte og gjennomførte vi en rekke flomsikringstiltak. Et annet grep som har vært utrolig viktig for oss, er at vi gjennom det tette faglige samarbeidet med Norconsult har bygget solid kompetanse på overvannsproblematikk internt i kommunen, sier kommunalsjef Geir Fevang i Lillehammer kommune.

Basert på planverket, har kommunen blant annet iverksatt tiltak som å sikre bekkeløp gjennom boligfelt med voller, demninger og nye kulverter. Videre har de lagt om veier, bygget nye murer og bruer. Et annet sentralt grep har vært å sikre vassdrag og tilrettelegge for gangsti der det tidligere var flomutsatt natursti.

Tunge investeringer på Røyslimoen

Arbeidene som gjøres på Røyslimoen er en av de tunge investeringene fra kommunen når det gjelder flomsikring, og anlegget eksemplifiserer mye av det viktige strategiske arbeidet Lillehammer kommune har gjort etter flommene i 2011, 2013 og 2014. Tiltakene knyttet til flomsikring har dessuten gitt andre samfunnsmessige gevinster i form av bedret trafikksikkerhet og byutvikling. Kommunen har de siste årene også gjort omfattende arbeid i vassdrag som Askjellrudbekken, Bæla og Skurva.

Sikkerhetsprisen for arbeidet med det som ikke har skjedd

For sitt forebyggende flomarbeid gjennom «Prosjekt Vassdrag», ble Lillehammer kommune tildelt Samfunnssikkerhetsprisen 2019, en pris som deles ut årlig av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Blant tidligere mottakere av prisen finner vi både 22 juli-kommisjonen og Sivilforsvarets tjenestepliktige. Prisen går til den, eller de, som bidrar til å sette samfunnssikkerhet på dagsorden – og som er et godt eksempel for andre aktører.

− Klimaendringene fører til mer ekstremvær. Forebygging er et nøkkelord når vi som samfunn skal møte disse utfordringene. Det er billigere å forbygge enn å reparere! Lillehammer kommune får prisen for det gode, og særdeles viktige arbeidet med det som ikke har skjedd, sa Per Brekke, fungerende direktør i DSB, i forbindelse med tildelingen.

Naturfare på dagsorden i Norconsult

En del av de klimarelaterte problemene på samfunn og infrastruktur som vi ser i dag, skyldes at man tidligere har bygget i sårbart terreng.

– Ny kunnskap viser at store samfunnsmessige verdier ligger i områder som vi med dagens kunnskapsnivå ville behandlet med særlig aktsomhet, sier Petter Kittelsen, kontorleder ved Norconsult Lillehammer.

Både ved sikring av eksisterende bebyggelse og i planlegging av nye tiltak, kreves det i dag stor grad av tverrfaglig forståelse.

– Tverrfaglig samarbeid er et satsingsområde i Norconsult, og innen vann- og avløpsfaget - særlig knyttet til flom- og overvannsproblematikk, er tverrfaglig samarbeid selve nøkkelen for å lykkes, sier Petter Kittelsen.

Tidligere handlet overvannshåndtering om å legge vann i rør. Nå er dette et tverrfaglig felt, der naturlig infiltrasjon, konsekvenser nedstrøms og vannrelaterte skredhendelser står sentralt når sikringstiltak skal planlegges.