Bølger slås mot steiner

Vann og havressurser

Vann er vår viktigste ressurs og samtidig bosted for et enormt plante- og dyreliv. Vi må derfor beskytte vann- og havressurser fra klimaendringer og menneskelig påvirkning. Påvirkningen kan bli betydelig dersom vi ikke kjenner tilstanden og effekten våre forbruk og utslipp har på vannforekomstene.

Grunnvann, ferskvann og havforekomstene våre påvirkes av menneskelig aktivitet. Dette er knyttet både til mengden vann vi forbruker og sammensetningen av vannet vi slipper ut, men også til hvordan vi håndterer grunnvann, overvann og vassdrag når vi gjør inngrep i et område. Vi skal alltid ha kontroll på forurensende utslipp og konsekvenser av disse, samt hvordan klimaendringer og eventuelle endringer i arealbruk påvirker flom- og erosjonsfare, avrenning og vannbalanse i vannforekomstene våre.  

Norconsult har lang erfaring med hydrologiske og hydrogeologiske analyser, kartlegging av vannforekomster og planlegging av avbøtende tiltak for å beskytte vann- og havressursene. På denne måten sørger vi for at vannressursene beholder eller bedrer sin økologiske og kjemiske status, og at skader som følge av flom og overvann unngås. 

Beskyttelse av vann- og havressurser er et av EUs definerte miljømål i taksonomien. Norconsult hjelper kunder med å definere hvilke tiltak som må gjennomføres for å være i henhold til taksonomiens krav, som for eksempel å utføre konsekvensutredninger, miljørisikoanalyser og miljøovervåkning. 

 • Ingvild Helland

  Rådgiver Industri og forurensning

 • Leif Simonsen

  Rådgiver Ferskvann

 • Bente Breyholtz

  Rådgiver Marint

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Vann og havressurser