Etikk og integritet

Norconsults bedriftskultur bygger på mangfold, åpenhet og gjensidig respekt. Våre holdninger til ledelse, verdier og etikk preger hele virksomheten, fra hvordan vi samarbeider med kollegaer, til hvordan vi følger opp kunder og driver anstendig, lønnsom forretningsvirksomhet.

Vår kulturplattform LiVE definerer elleve prinsipper for ledelse, verdier og etikk. Vår tommelfingerregel for etikk sier at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at det vi gjør er i tråd med gjeldende lover og anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til korrupsjon og menneske- og arbeidstakerrettigheter.  

Alle våre medarbeidere gjennomfører årlig et e-læringskurs om etiske dilemmaer som kan forekomme i virksomheten. Vi har en ekstern varslingskanal hvor alle i virksomheten og eksterne parter kan varsle om kritikkverdige forhold. Vår årlige medarbeiderundersøkelse viser at våre medarbeidere har god kjennskap til varslingskanalen for kritikkverdige forhold og at de kjenner til innholdet i de etiske retningslinjene samt hvilke krav som stilles til medarbeiderne. 

Vi er opptatt av at våre leverandører, samt samarbeids- og forretningspartnere også har en høy etisk standard. Vi følger opp at våre forretningspartnere signerer konsernets prinsipper for, og erklæring om, etiske standarder for forretningspartnere. Når vi er involvert i i land med høy korrupsjonsrisiko gjennomføres det en systematisk vurdering av avtalepartnere med hensyn til integritet og etikk før vi inngår avtaler og samarbeid.

 

Mangfold og inkludering

For Norconsult er det en grunnleggende forutsetning at alle mennesker likeverdige. Målet er at våre medarbeidere skal ha de samme mulighetene til å nå sitt fulle potensial uavhengig av hvem de er eller hvordan de identifiserer seg. Et bredere spekter av perspektiver hjelper oss å forstå alle deler av samfunnet, utfordrer oss i våre oppdrag og fører til en høyere grad av innovasjon. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring velkommen.

 

Varslingskanal - Norconsult Speak Up 

Norconsult har en uavhengig varslingskanal (Norconsult Speak Up) for rapportering av bekymringsverdige forhold og brudd, eller mistanke om brudd på overtredelser av lover, regler og konsernets etiske retningslinjer.

Varslingskanalen administreres av ekstern advokat. En varslingssak blir behandlet fortrolig og fulgt opp diskret og grundig i Norconsults internrevisjon. Se nærmere informasjon i varslingsløsningen. 

Norconsult Speak Up (deloitte-halo.com)

 

Personvern 

Norconsult tar personvern på alvor og behandling av persondata vil være i samsvar med til enhver tid gjeldende lovgivning og Norconsults interne retningslinjer for personvern.

Personvernerklæring

 

Åpenhetsloven

I Norconsult er vi opptatt av å fremme sosial bærekraft og har etablert et systematisk og helhetlig arbeid for å ivareta hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden og hos våre samarbeidspartnere. 

En redegjørelse for aktsomhetsvurderingene våre finner du her

Har du spørsmål knyttet til Åpenhetsloven? 

Send en epost til firmapost@norconsult.com med emnefelt:
Åpenhetsloven

  • Marisa Ruiz Retamar

    HR Direktør

  • Kontakt oss