Narvik

Ammoniakkproduksjon, rørtunnel og kai/lager i Narvik

Norconsult støtter Aker Horizons med å utvikle storskala grønn ammoniakkproduksjon (inntil 600 MW) i Narvik. Prosjektet fokuserer på bærekraftig ammoniakkproduksjon ved bruk av grønt hydrogen, og inkluderer utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredninger for å ivareta miljøhensyn.

Prosjektnavn

Detaljregulering med konsekvensutredning i Narvik: Ammoniakkproduksjon, rørtunnel og kai/lager

Kunde

Aker Horizons

Sted

Narvik

Periode

2022 til 2024

Oppdrag

Det forventes stor vekst i etterspørselen etter ammoniakk, blant annet til produksjon av gjødsel og som drivstoff til tungtransport og skipsfart. Ammoniakk merket som grønn ammoniakk kan bare lages med grønt hydrogen, det vil si hydrogen laget via elektrolyse drevet av fornybar elektrisitet (f.eks. vannkraft).

Ammoniakk produsert ved hjelp av ikke-fornybare energikilder som naturgass, olje eller kull regnes ikke som grønn og bidrar betydelig til klimagassutslipp. Nye grønne industriprosjekter i Norge vil ofte kreve utvikling av reguleringsplan, utførelse av konsekvensutredning og samt studier av sårbarhet og risiko. 

Norconsult bistår Aker Horizons med utviklingen av deres storskala grønne ammoniakkprosjekt i Narvik (Lailasletta/Skoglund) med:

 • Planprosess etter plan- og bygningsloven
 • Konsekvensutredning
 • Naturfarestudier (flom, geoteknisk, skred)


Løsning

I Narvik skal produksjonsanleggene for grønt hydrogen og ammoniakk ligge i Skoglund-området. Videre transporteres flytende ammoniakk i en rørtunnel fra Skoglund til et havneområde for sikker kryogen tanklagring og utskiping på Lailasletta. Norconsult med sin planspesialistkompetanse leder planprosessen og utarbeider reguleringsplan med nødvendig konsekvensutredning (CO2- og klimagassutslipp, støyforurensning, luftforurensning, grunnforurensning, kulturminner, rekreasjon og friluftsliv, naturressurser, vannkvalitet, landskap, biologisk mangfold, folkehelse) og naturfarestudier. Dette arbeidet omfatter også feltarbeid for kartleggelse av marint biologisk mangfold og geotekniske boringer. Planleggingsprosessen inkluderer alle nødvendige aspekter for etablering av et nytt grønt industrianlegg, som inkluderer ammoniakkproduksjon for skipsfart. Med retningslinjer fra Aker Horizons har Norconsults tverrfaglige team som oppgave å finne effektive og bærekraftige løsninger for det omkringliggende miljøet.

 

Resultat

Det pågående prosjektet har nådd stadiet med å initiere planmeldinger og rådgivning om planprogrammet. Aktiviteter som konsekvensutredninger, reguleringsplandokumentasjon og interessenthåndtering pågår for tiden.

 • Dejan Doder

  Seniorrådgiver

 • Markus Storkjørren Vetrhus

  Seniorrådgiver, Eiendom og regulering

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid