E6 Sørfoldtunnelene, parsell Sommerset-Tverrdalen

Prosjekteringen er ledet og gjennomført fra Norconsults kontor i Bodø med støtte fra hovedkontoret og Trondheimskontoret. Basert på reguleringsplanen ble det utarbeidet et skisseprosjekt, deretter byggeplan. All prosjektering (alle fag) er utført av Norconsult.

Prosjektnavn

E6 Sørfoldtunnelene, parsell Sommerset-tverrdalen, med hengebru over Leirfjorden

Kunde

Statens vegvesen region nord

Sted

Norge

Periode

2016 til 2018

Nøkkeltall

• Totalt 5,1 km 2-feltsvei • Hengebru på 796m • 2 tunneler på 2960 og 1290m • Full 3D-prosjektering alle fag

Oppdraget

Totalt er det prosjektert 5100 meter 2-feltsvei hvorav 4250 meter går i tunnel. En 796 meter lang hengebru over Leirfjorden inngår også i prosjektet. For å få atkomst til K-punktene som ligger i et utilgjengelig område er det prosjektert anleggstunneler fra hoved tunnelene opp til overflaten. Det er gjennomført ingeniørgeologisk og geoteknisk prosjektering med tilhørende undersøkelser.

Løsningen

Det er laget 3D-BIM modeller for alle fag. Fagmodellene benyttes til å ta tverrfaglig kontroll på prosjekteringen, visualisering og for stikningsdata på byggeplass. Det er utarbeidet fagmodeller for både eksisterende og nye anlegg. I tillegg til selve hengebruen er det prosjektert 4 portaler og 5 tekniske bygg i tunnel samt mindre tekniske bygg i dagsonene. Prosjektet har hatt et stort fokus på Ytre Miljø og Norconsult har utarbeidet Ytre Miljø-plan for prosjektet. Det er også gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser og sediment undersøkelse ved Bonåsjøen Det er prosjektert 2 deponier for lagring av overskuddsmasser fra tunnelene.

  • Stig Andre Knudsen

    Avdelingsleder Samfunnsteknikk

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid