Erfaringer med over- og underganger for rein og reindrift

Kunnskap om effekten av avbøtende tiltak knyttet til veg- og jernbaneutbygging er mangelfull, særlig når det gjelder rein og reindrift. Sweco og Norconsult fikk i 2020 tildelt trafikksikkerhets- og viltmidler fra fylkeskommunene i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag til et prosjekt for å sammenstille kunnskap om erfaringer med over- og underganger for hjortevilt, med hovedfokus på rein og reindrift.

Prosjektnavn

Erfaringer med over- og underganger for rein og reindrift

Kunde

Finansiert av fylkeskommunene i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag

Sted

Norge

Periode

2020 til 2022

Oppdraget

Store samferdselsårer for veg og jernbane går gjennom det samiske reinbeiteområdet, på tvers av beiteland og flytt- og trekkleier for rein og annet hjortevilt. Hvert år blir mange tusen dyr påkjørt av motorkjøretøy og tog – med store konsekvenser for dyrelidelse, psykososialt arbeidsmiljø, økonomi og ressursutnyttelse. I tillegg utgjør infrastrukturen en betydelig barriere mellom beiteområder.

Løsningen

Sluttrapporten tar opp en rekke problemstillinger ved hjelp av ulike metodiske tilnærminger: Et litteraturstudium oppsummerer kjent kunnskap om over- og underganger for reindrift og annet hjortevilt, mens et casestudium innhenter ny kunnskap om etablerte faunapassasjer for reindrift. Her er reindriftsutøverne og samferdselsaktørenes egne erfaringer og refleksjoner en viktig del av oppsummeringen.

Resultatet

Rapporten er tenkt å fungere som et felles kunnskapsgrunnlag og et oppslagsverk for de ulike aktørene som deltar i planleggingen av infrastrukturprosjekter. Den beskriver hva det er viktig å tenke på når man planlegger utformingen av over- og underganger for reindrift og hjortevilt, og løfter fram suksesskriterier for god kunnskapsutveksling og samhandling mellom reindrifta og andre aktører i planleggings- og gjennomføringsfasen. Dette kan bidra til å avklare tidlig om det er behov for å etablere faunapassasjer eller andre avbøtende tiltak for reindrift, og at disse får den funksjonen de er tenkt å ha for rein og annet hjortevilt.

Last ned rapporten her:
Norconsult og Sweco (2022). Sammenstilling av erfaringer med over- og underganger for rein og reindrift - Dokumentasjon fra norske og svenske veg- og jernbaneprosjekter. FoU-rapport.

  • Magne Haukås

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid