Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Prosjektet omfattet utarbeidelse av konkurransegrunnlag, arbeidsgrunnlag, samt oppfølging i byggeperioden, for ombyggingen av Fv. 282 på strekningen Konnerudgata - Telthusgata på Strømsø i Drammen. Eksisterende gate ble utvidet til gjennomgående 4-felts allégate, der gateprofilet ble designet med midtrabatt, siderabatter og tosidige anlegg for gående og syklende, med stort fokus på gjennomgående høy estetisk kvalitet. Det ble blant annet utviklet nye løsninger for overvannshåndtering med spesialtilpassede kjeftsluk og utstrakt bruk av regnbed, der prosjektet bla. inngår i et forskningsprosjekt for salttolerante planter. Oppdraget ble honorert med DOGA merket i 2020 for fremragende design og arkitektur (utgitt av Stiftelsen design og arkitektur Norge). Oppdragsleder Vegard Lyngvi Sand. Line Beate Løvlien og Jan Roger Selnes sentrale Fagansvarlige innen hhv. Landskap og VA

Prosjektnavn

Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Kunde

Statens vegvesen region sør, og Drammen kommune

Sted

Drammen, Buskerud

Periode

2015 til 2019

Bjørnstjerne Bjørnsons gate fremstår nå som grønn og frodig, med trær i sammenhengende rekker og i grupper. En viktig intensjon med beplantningen er å skape variasjon langs gateløpet. Det er derfor benyttet 13 ulike trearter i tillegg til et rikt antall staudesorter i bed og regnbed, til sammen over 45 ulike arter. Trærne er plantet i stramme rekker i siderabattene, mens det i midtrabatten er plantet grupper som en mykere kontrast. Det spesielle og designmessige i dette prosjektet er at gjennom innovativ bruk av vegetasjon og overvannshåndtering har gata blitt et sted det er hyggelig å være selv med mye biltrafikk. Med vegetasjon er det skapt romlige volumer og variasjon i farger som gir en uvanlig opplevelse langs en trafikkert gate. Det er arbeidet bevist med årstidsvariasjon som virkemiddel. Dette manifesterer seg igjennom store farge og volum transformasjoner.


Prosjektet har funnet løsninger knyttet til lokal overvannshåndtering. Alt overvann fra asfaltarealer ledes til siderabattene og behandles lokalt der. Prosjektet er det første veganlegget i Norge der man benytter lokal overvannshåndtering som eneste system for å håndtere overvann. Løsningen var et resultat av at prosjektet måtte spare penger, samtidig som man så at det kunne gi en estetisk og opplevelsesmessig gevinst og en bedre klimatilpasning. Prosjektet sparte totalt mellom 15 og 20 millioner NOK på å bygge overvannsystemet åpent framfor lukket.

Det er etablert 9 regnbed langs gata, og det er plantet til sammen ca. 10.000 stauder. Prosjektet tester ut ulike jordblandinger og staudetyper til bruk i regnbed. Siden det er lite erfaring med regnbed langs veg i Norge, er det knyttet et FoU-prosjekt og en doktorgrad til prosjektet.

Tverrfaglig samarbeid