Lepsøybrua

Norconsult har optimalisert løsning og utarbeidet byggeplan og konkurransegrunnlag, gjort grunnundersøkelser, samt bidratt til teknisk oppfølging av bygging av fylling og ny bru over Lepsøyrenna i Møre og Romsdal.

Prosjektnavn

Lepsøybrua. Fv 659 Nordøyvegen

Kunde

Statens vegvesen, region midt

Sted

Norge

Periode

2015 til 2021

Nøkkeltall

  • Brulengde 800 meter i 7 spenn, med lengste spenn på 155 meter.
  • Seilingsløp 100 x 41 meter.

Oppdraget

Lepsøybrua inngår som en del av fastlandsforbindelsen til Nordøyene, nordvest for Ålesund. Brua krysser over Lepsøyrenna som er en værutsatt og meget trafikkert skipsled. Seilingsleden er 100x41 meter. Brua er totalt 800 meter lang, og brua bygges som 2-felts bru med egen gang- og sykkelbane. Det er lange tilløpsfyllinger i sjø ut til brua.

 

Løsningen

Brustedet er meget værhardt og krysser over en mudret skipsled med bredde 100 meter. Brua var planlagt som fritt-frambyggbru med hovedspenn 190 meter og fundamentert på pelegrupper satt i oppfylte sjøfyllinger.

Optimaliseringsfase viste at senkekassefundamentering var økonomisk og framdriftsmessig gunstig, samt at spennvidder kunne reduseres ved bruk av skipsstøtbarrierer rundt fundamentene. Videre ble det klart at stålkasseløsning kunne være gunstig med hensyn på redusert byggetid og større grad av prefabrikkering.

Både fritt-frambyggløsning og stålløsning ble lagt ut i konkurransen og entreprenøren valgte stålløsning for å redusere arbeidstid på plassen og risiko med hensyn på værforhold.

 

Resultatet

Brua ferdigstilles i løpet av sommeren 2021.

Kontaktpersoner

Magnar Myhre

Prosjektdirektør

Bård Fredrik Linge

Gruppeleder Bruer

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid