Mjåvatn - ny dam og tappetunnel

Norconsult har bistått Hafslund Eco med planlegging og prosjektering av Mjåvatn ny dam og tappetunnel i Ål i Hallingdal. Prosjektet er gjennomført som et fullintegrert BIM-prosjekt der entreprenøren bygger etter modeller fremfor tradisjonelle tegninger.

Prosjektnavn

Mjåvatn ny dam og tappetunnel

Kunde

Hafslund Eco Vannkraft AS

Sted

Norge

Periode

2015 til 2021

Nøkkeltall

Ny gravitasjonsdam i betong Damhøyde: 11 m Damlengde: 165 m Betongvolum: ca. 5 500 m3 Ny tappetunnel ca. 400 m lang med to tappeluker i serie

Oppdraget

Som følge av myndighetspålagte krav knyttet til platedammer i høyeste bruddkonsekvensklasse, samt eksisterende dams tilstand og utfordringer knyttet til vinterdrift av tappelukene i dammen, besluttet Hafslund Eco å erstatte eksisterende dam Mjåvatn med en ny dam og tappetunnel. Dammen er én av i alt tre dammer som demmer opp Stolsvatnmagasinet, et reguleringsmagasin for nedenforliggende kraftverk.

Norconsult har vært med siden starten av prosjektet med forprosjekt for å vurdere ombygging av eksisterende dam eller ny dam, samt videre prosjektering inkludert tekniske planer, detaljplaner for landskap- og miljø, forespørselsdokumenter, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden.

Løsningen

Den nye dammen er anlagt på nedstrøms side av den eksisterende dammen for å redusere vannulemper og magasinrestriksjoner i byggeperioden. For å redusere driftsutfordringer vinterstid er det nye tappeløpet flyttet inn i fjell i en tappetunnel på siden av dammen. Det er også anlagt et arrangement for slipp og måling av minstevannføring som sørger for vann i elveleiet nedstrøms for dammen hele året. Det har vært spesielt fokus på å ta vare på sårbar vegetasjon innenfor anleggsområdet der dette var mulig, samt å få til en helhetlig løsning med dam, lukehus, veier og området rundt.

Prosjektet er gjennomført som et fullintegrert BIM-prosjekt der entreprenøren bygger basert på modeller fremfor tradisjonelle tegninger, med hyppig utveksling av digitale data og digital samhandling for å optimalisere prosjektet og byggeprosessen.

Resultatet

Det nye anlegget følger kravene til damsikkerhet og forbedrer driftssikkerheten knyttet til kraftproduksjon, samtidig som arkitektoniske og landskapsmessige forhold blir ivaretatt.

Kontaktpersoner

Håkon Bergsager

Managing Director

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid