Mjåvatn - ny dam og tappetunnel

Norconsult har bistått Hafslund Eco med planlegging og prosjektering av Mjåvatn ny dam og tappetunnel i Ål i Hallingdal. Prosjektet er gjennomført som et fullintegrert BIM-prosjekt der entreprenøren bygger etter modeller fremfor tradisjonelle tegninger.

Prosjektnavn

Mjåvatn ny dam og tappetunnel

Kunde

Hafslund Eco Vannkraft AS

Sted

Norge

Periode

2015 til 2021

Nøkkeltall

Ny gravitasjonsdam i betong Damhøyde: 11 m Damlengde: 165 m Betongvolum: ca. 5 500 m3 Ny tappetunnel ca. 400 m lang med to tappeluker i serie

Oppdraget

Som følge av myndighetspålagte krav knyttet til platedammer i høyeste bruddkonsekvensklasse, samt eksisterende dams tilstand og utfordringer knyttet til vinterdrift av tappelukene i dammen, besluttet Hafslund Eco å erstatte eksisterende dam Mjåvatn med en ny dam og tappetunnel. Dammen er én av i alt tre dammer som demmer opp Stolsvatnmagasinet, et reguleringsmagasin for nedenforliggende kraftverk.

Norconsult har vært med siden starten av prosjektet med forprosjekt for å vurdere ombygging av eksisterende dam eller ny dam, samt videre prosjektering inkludert tekniske planer, detaljplaner for landskap- og miljø, forespørselsdokumenter, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden.

Løsningen

Den nye dammen er anlagt på nedstrøms side av den eksisterende dammen for å redusere vannulemper og magasinrestriksjoner i byggeperioden. For å redusere driftsutfordringer vinterstid er det nye tappeløpet flyttet inn i fjell i en tappetunnel på siden av dammen. Det er også anlagt et arrangement for slipp og måling av minstevannføring som sørger for vann i elveleiet nedstrøms for dammen hele året. Det har vært spesielt fokus på å ta vare på sårbar vegetasjon innenfor anleggsområdet der dette var mulig, samt å få til en helhetlig løsning med dam, lukehus, veier og området rundt.

Prosjektet er gjennomført som et fullintegrert BIM-prosjekt der entreprenøren bygger basert på modeller fremfor tradisjonelle tegninger, med hyppig utveksling av digitale data og digital samhandling for å optimalisere prosjektet og byggeprosessen.

Resultatet

Det nye anlegget følger kravene til damsikkerhet og forbedrer driftssikkerheten knyttet til kraftproduksjon, samtidig som arkitektoniske og landskapsmessige forhold blir ivaretatt.

  • Håkon Bergsager

    Managing Director

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid