bygging av grunnmur

Radiumhospitalet, Oslo: Grunnarbeider for nytt klinikk- og protonbygg

Prosjektet omfatter etablering av dyp byggegrop i leirmasser flere meter under grunnvannstand med utfordrende grunnforhold inkludert setningsrisiko. Setningsutsatte bygg og konstruksjoner omfattet eldre sykehusbygg i umiddelbar nærhet til anlegget og private hus på sørsiden av Ringveien.

Prosjektnavn

Radiumhospitalet, Oslo: Grunnarbeider for nytt klinikk- og protonbygg

Kunde

Helse Sør-Øst RHF

Sted

Oslo

Periode

2019 til 2024

Nøkkeltall

Anleggets størrelse: 44 250 m2

 

Oppdraget

Etablering av dyp byggegrop i leirmasser flere meter under grunnvannstand satte krav til avbøtende hydrogeologiske tiltak. Tiltakene var nødvendig for å redusere innlekkasjer av grunnvann til byggegrop med mulige påfølgende konsolideringssetninger på sykehusbygg og boliger i nærheten. Setningssensitive leirmasser vil kunne sette seg betydelig hvis det er store grunnvannslekkasjer til byggegrop.

 

Løsningen

Infiltrasjonsbrønner og poretrykksmålere ble etablert rundt hele byggegropen og setningsbolter ble plassert på alle omliggende bygg. Overvåkning av infiltrasjonsbrønner (infiltrasjonstrykk og vannmengde), poretrykk og evt. setninger ble utført ved hjelp av webbaserte systemer. Dette ga god kontroll og hjalp hydrogeologene til å kunne styre tiltak som infiltrasjonsbrønner og evt. supplerende tettetiltak.

Avbøtende tiltak som ble prosjektert og implementert var injeksjonsskjerm i berg, vanntett spunt og bruk av infiltrasjonsbrønner i anleggsperioden. Injeksjonsskjerm i berg var viktig fordi byggegropen stedvis ble sprengt ned i vannførende berg.

Spunten rundt byggegropen ble boret ned i berget for å unngå innlekkasjer i overgangen mellom løsmasser og berg. Infiltrasjonsbrønner ble satt i drift idet gravenivå gikk under grunnvannsnivå og ble avsluttet etter at byggegrop var fylt igjen og grunnvannsnivå var tilbake til opprinnelig nivå

3D modeller var sentrale for visualisering og utarbeidelse av gode tverrfaglige løsninger.

Spesielt viktig for hydrogeologi var etablering av godt geofaglig samarbeid på tvers av geofagene (hydrogeologi, geoteknikk, ingeniørgeologi).

Se også hvordan vi bistår Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF med nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo.

Tverrfaglig samarbeid