Klinikk- og protonbygg - Radiumhospitalet

Norconsult bistår Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF med nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Norconsult bidrar med komplett prosjekteringsgruppe med alle fag; fra revidert skisseprosjekt, igjennom forprosjekt og detaljprosjekt samt oppfølging i byggeperiode.

Prosjektnavn

Klinikk- og protonbygg - Radiumhospitalet

Kunde

Sykehusbygg

Sted

Norge

Periode

2019 til 2024

Nøkkeltall

 • 44.000 kvadratmeter (35 000 m2 (klinikkbygg) 9 000 m2 (protonterapi))
 • 151 ensengrom
 • 10 operasjonsstuer
 • 56 dagplasser
 • 58 poliklinikkrom
 • 20 spesiallaboratorier
 • 3 behandlingsrom proton, hvorav 1 til forskning

 

Første spadetak ble tatt våren 2020, og forventet ferdigstilling av nytt klinikk- og protonbygg er i 2024.

Oppdraget

Prosjekteringen startet i 2019. Byggingen startet i 2020, og hele anlegget skal stå ferdig i 2024. Prosjektet er et av de største for Norconsult i Norge noensinne og dekker de aller fleste fagområder, se under for komplett oversikt.

Norconsult bidrar med komplett prosjekteringsgruppe med alle fag; fra revidert skisseprosjekt, igjennom forprosjekt og detaljprosjekt, samt oppfølging i byggeperiode.

Norconsult sin prosjekteringsgruppe består av følgende fag:
PGL, BIMKO, SHA/KP, RIG, RIB, RIV, RIE, RIIKT, RIauto, RIEnergi, RIBr, RIBfys, RIAku, RIHydro, RIM, RIVA, LARK, RIVei

Norconsult har med seg underleverandørene Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter AS og AS Bygganalyse.

Løsningen

Det er et omfattende og detaljrikt prosjekt som har krevd stor grad av samhandling med de ulike entreprenørene som er involvert i prosjektet. Protonbygget blir det første i Norge når det står ferdig i 2024.

Prosjektet gjennomføres som et heldigitalt prosjekt med fullintegrert BIM-løsning. Tradisjonelle tegninger erstattes av et heldigitalt arbeidsunderlag, der BIM-modellen med over 1 million objekter knytter alt relevant prosjekterings- og produksjonsunderlag sammen.

 

Resultatet/ bygget inneholder:  

Nytt klinikk- og protonbygg er organisert i fire bygningsdeler. Disse er: Klinikkbygg (bygg L) med behandlingsdel (L1) og sengedel (L2), dagbehandlingsdel (M2) og Protonterapibunker (M1) med en unik behandlingsform og teknikk.

Det har vært et mål å utforme et oversiktlig og strukturert sykehus med god logistikk.  

Klinikkbygget består av en sengefløy og en behandlingsfløy og inneholder blant annet 153 ensengsrom med bad, 31 dagkirurgi-, post-operasjon- og overvåkningsrom, 58 poliklinikk- og 56 dagbehandlingsrom, 20 spesiallaboratorier, 10 operasjonsstuer og sterilsentral, 13 maskiner innenfor bildediagnostikk (MR, CT og røntgen), luftsmitteisolat og kontaktsmitteisolat, jodbehandlingsrom inkl. holdetanksystem, forskningsenhet, analysehall, støttefunksjoner (varemottak, rørpost, søppelsug, sengevask, auditorium, kantine, café, frisør, tannlege og fellesarealer), utomhus med kunstinstallasjoner, hovedkommunikasjonsrom (HKR) i eksisterende bygg C, reservekraftaggregat i eksisterende bygg J.  

 

Figur 1 - Protonbunker, modell tekniske fag

Dette er protonbehandling

Protonbehandling er en ny type kreftbehandling i Norge, som innebærer at strålingen bedre tilpasses kreftvevet, og dermed kan være mer tilpasset den enkelte pasient. Det gjør også at det friske vevet utsettes for mindre stråling sammenlignet med tradisjonell strålebehandling.

Dette er en mer skånsom strålebehandling enn det som tradisjonelt har blitt tilbudt kreftpasienter. En slik behandlingsform krever spesialtilpassede sikringstiltak for å forhindre stråling utenfor behandlingsrommet.

Protonbehandling stiller store krav til sikring for å forhindre stråling utenfor behandlingsrommet. Det blir et unikt bygg i form av en bunker der syklotron og de tre behandlings-gantryene har helt særskilte strålevernskrav til blant annet betongtykkelse og betongtype samt innstøpte installasjoner i de inntil 3,5 meter tykke veggene. Trekkerør, kabler og annen infrastruktur er støpt inn i betongveggene.

 

Oppdraget var finalist i Norconsult Awards 2023 i kategorien digitalisering;

Prosjektet har utviklet neste generasjons gjennomføringsmodell for heldigitale byggprosjekter i Norconsult. Ny arbeidsmetodikk har blitt utformet for å løfte kvaliteten i alle prosjektets faser ved økt bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering). Blant annet ble prosjekteringsfasen gjennomført ved sømløs samtidig prosjektering mellom alle fag i modell i skyløsningen BIM360. Eksisterende bygningsmasse ble lagt inn ved scannede punktskyer i modellen, og en- og flerfaglig kollisjonskontroll og prosjekteringsavklaringer ble gjort via BIMCollab. Det hele har blitt bygget direkte fra modellen uten bruk av tegninger.

Prosjektet har hatt mot til å satse på svært høye digitale ambisjoner med eksperter som har strukket seg langt for finne nye og gode løsninger, gjennomføre BIM-leveransen og bistand og sørge for et digitalt løft på byggeplass.

 

Les mer om prosjektet her:
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/nytt-klinikk-og-protonbygg-radiumhospitalet/

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/nye-radiumhospitalet/protonterapibygget

 

 • Øystein Skauge

  Senior Prosjektleder

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid