Saneringsplan avløp, Skien

Skien kommune hadde behov for en ny saneringsplan avløp for hele kommunen, en plan til bruk som beslutningsgrunnlag for hvilke prosjekter som skal prioriteres fremover. Oppdraget omfattet utarbeidelse av saneringsplan etter DiVA-metodikken samt utarbeidelse av en miljørisikoanalyse for avløpsledningsnettet til kommunen.

Prosjektnavn

Saneringsplan avløp, Skien

Kunde

Skien kommune

Sted

Norge

Periode

2019 til 2021

Oppdraget

I skien kommune bor det ca. 53. 000 innbyggere og kommunen har et areal på ca. 780 kvadratkilometer. Avdelingen Kommunaltekniske tjenester forvalter 1000 km vann og avløpsledninger, hvorav 440 km er spillvannsførende avløpsledninger, 71 avløpsstasjoner og 138 overløp. 

Kommunen har vedtatt en Hovedplan vannforsyning og avløp 2017-2036, som angir overordnede mål for avløpsområdet i et 20- 30 årsperspektiv. Skien kommune manglet imidlertid et godt grunnlag for identifisering og prioritering av tiltak innenfor avløpsområdet, spesielt for handlingsprogramperioden (kommende 4 år), og hadde derfor behov for å utarbeide en ny saneringsplan avløp for hele kommunen.

Målet med saneringsplanen er å kunne identifisere de tiltakene som vil gi best kost/nytte i forhold til tjenesteaktivitet (reduksjon av fremmedvann til renseanlegg, utslipp til resipient, kjelleroversvømmelse m.m). Planen skal kunne bli brukt som beslutningsgrunnlag for hvilke prosjekter som skal prioriteres fremover. 

Løsningen

I dette oppdraget ble det utarbeidet en saneringsplan avløp for hele Skien kommune basert på «best praksis» i bransjen, dvs. på metodikken beskrevet i DiVA-guiden som igjen er basert på metodikken omtalt i Norsk Vann-rapport 196 «Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer». DiVA står for digital VA-forvaltning, og er en guide som tar brukeren gjennom ulike steg for utarbeidelse av gode hoved- og saneringsplaner. Norconsult har selv vært med på å utarbeide denne metodikken, og har god erfaring med bruk av denne metoden i flere oppdrag.


For å få kartlagt utfordringene i kommunen og for å få et godt beslutningsgrunnlag ble det parallelt med saneringsplanarbeidet gjennomført en miljørisikoanalyse for både ledningsnettet og renseanlegget. Saneringsplanarbeidet omfattet kartlegging og behandling av store mengder data, og det ble derfor utviklet en rutine for å sette informasjonen i system. Ved å følge stegene i DiVA-metodikken ble det blant annet utarbeidet konkrete mål for planperioden, dagens måloppnåelse ble vurdert og det ble utarbeidet strategier og tiltak for å øke måloppnåelsen i løpet av planperioden. Tiltakene ble prioritert basert på en kost/nytte-vurdering, i tillegg til en subjektiv vurdering som la vekt på muligheten for samkjøring med andre prosjekter i kommunen, økt effekt av allerede iverksatte tiltak m.m. 

  • Håkon Reksten

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid