Trinnvis flomdempning, Munkebekken, Oslo

Norconsult har på oppdrag for Klimaetaten i Oslo kommune utarbeidet en studie for trinnvis og bærekraftig flomdempning langs bekker, med en casestudie fra Munkebekken i Østmarka, Oslo. Arbeidet er utført med støtte fra Miljødirektoratet.

Prosjektnavn

Trinnvis flomdempning, Munkebekken, Oslo

Kunde

Oslo kommune, Klimaetaten

Sted

Norge

Periode

2020 til 2021

Oppdraget

Trinnvis flomdempning er et bærekraftig og miljøvennlig alternativ til tradisjonell flomsikring, der det etableres flere permanente barrierer av fortrinnsvis lokale materialer for å dempe flomvannføring i små felt. Barrierene plasseres slik at de ikke påvirker strømningen ved normal vannføring, men fungerer som en barriere som demmer opp og leder vannet til omkringliggende områder ved flomvannføring.

Norconsult har vært engasjert av Klimaetaten i Oslo kommune for å utarbeide en mulighetsstudie for vurdering av trinnvis flomdempning langs små bekkedrag i Marka. Kommunen jobber aktivt for å skaffe ny kunnskap og viser muligheter for fremtidsrettet overvannshåndtering, via gjennomføring av konseptvalgutredninger på kommunale arealer som kan utnyttes til fordrøyning av overvann.

Arbeidet er utført med støtte fra Miljødirektoratet.

 

Løsningen

Som del av arbeidet er det gjort en innledende kartlegging av fordeler, ulemper og konsekvenser for Oslo kommune. Kartleggingen består av en vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet, en gjennomgang av ulike byggemetoder, og en oversikt over positive og negative erfaringer ved trinnvis flomdemping i Norge og i utlandet. Det er utarbeidet veiledning om prosjektering av slike tiltak.

Det er gjennomført en casestudie for Munkebekken ved Ellingsrud i Østmarka. Det er identifisert 44 punkt langs bekken der trinnvis flomdempning kan være aktuelt. Det er utført hydrologiske og hydrauliske beregninger av ulike flommer gjennom feltet for å kunne sammenligne effekten før og etter tiltak.

 

Resultatet

Studien viser at trinnvis flomdempning er et miljøvennlig og lavkostnadstiltak som kan redusere flomvannføringer i små felt, særlig ved mindre flommer. Slike tiltak kan bidra til å redusere hyppigheten av oversvømmelser ved bekker og kulverter, samt tilbakeslag i overvannssystemet. Trinnvis flomdempning kan også benyttes sammen med øvrige tiltak for å håndtere flomrisiko i byggesonen. Lave tiltakskostnader, samt små negative konsekvenser for miljøet og allmenheten gjør at bygging av slike tiltak er forbundet med liten risiko.

 

  • James William Lancaster

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid