Nye Thorvald Meyers gate

Norconsult har på oppdrag fra Bymiljøetaten utviklet et konsept for Grünerløkkas paradegate med fokus på byrom og trikk.

Prosjektnavn

Nye Thorvald Meyers gate

Kunde

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Sted

Norge

Periode

2015 til 2020

Oppdraget

Den en kilometer lange hovedgaten i en av Oslos mest spennende bydeler var nedslitt, uten definerte byrom og utdatert trikkeinfrastruktur.

I 2015 startet Norconsult arbeidet med konseptutvikling som resulterte i en kollektivgate med gode byrom som skal tilrettelegge for handel og næring, være funksjonell og økte trivsel i gaten samt gi god fremkommelighet og sikkerhet for trikk og gående.

Konseptet ble detaljert og ny reguleringsplan ble vedtatt i 2018, men prosjektet jobbet med byggeplanen for realisering i 2019 og 2020. Den 14. oktober 2020 ble gaten offisielt åpnet etter halvannet års anleggstid med Isachsen som entreprenør.

Løsningen

Hovedgrepet i Thorvald Meyers gate består av utvidelse av arealer for de gående og skaper plasser for opphold og byliv. Trikketraseen ble flyttet mer midtstilt i gatetverrsnittet for å gi bredere fortau, og gatekryssene ble strammet opp for bedre sikt og kortere gangkryssinger.

Biltrafikken er begrenset til varelevering og adkomst til eiendommene. Hele gatelegemet ble løftet til lavere kantsteinvis samt at det er brukt historisk inspirerte granittsteinsdekker. Deler av byrommet er fredet, her er det brukt gatestein i trikkesporet med en nyutviklet leggemetode for skinner med storgatesteinsdekke. I tillegg til den komplette gateoppgraderingen har også gamle vannledninger blitt skiftet ut, nye føringsveier etablert, alle banelektriske installasjoner for trikken blitt skiftet ut og oppgradert til dagens standard.

Prosjektet har hatt særlig fokus på overvannshåndtering ved å følge Oslo kommunes strategi for overvannshåndtering. Prosjektet har etablert flere regnbed og permeable dekker for lokal håndtering av overvann. Det er utviklet en løsning for å føre overvann fra veibanen til regnbed på fortau. Det er også etablert nytt overvannsanlegg under bakken, med nye overvannsrør, sandfang, kummer og to fordrøyningsmagasin. Møblering og utsmykking av byrommet skulle møte krave om å fremme byliv, handel og næring.

En balansert utforming av møbleringssonen med offentlig oppholdsarealer, vareleveringslommer og tilrettelaget arealer for uteservering gir et uttrykk som skaper liv og interaksjon på dagtid, men også om kveldene.

  • Markus Naue

    Senior Prosjektleder

  • Kjetil Espedal

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid