Bildeling i Drammen

Kan Drammen lykkes med bildeling? Drammen kommune er utvalgt som pilotby i det EU-finansierte prosjektet NetZeroCities og har mottatt midler for å undersøke potensial, barrierer og utfordringer i å etablere økonomisk levedyktige bildelingsordninger i mindre store kommuner. Norconsult har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som brukes som grunnlag i planleggingen av et pilotprosjekt som gjennomføres fra 2024-2025. Resultater deles også med NetZeroCities-nettverket for å bidra til kunnskapsoverføring i andre europeiske byer.

Prosjektnavn

Bildeling i Drammen

Kunde

Drammen Kommune

Sted

Drammen, Buskerud

Periode

2023 til 2024

Drammen kommune har nylig vedtatt en ambisiøs klimastrategi. Bildeling som et alternativ til privat bilbruk, anses som et av mange virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Det finnes et lite antall delebiler i Drammen by, men å øke antall tilgjengelige delebiler og bruken av disse viser seg vanskelig.

Kunnskapsgrunnlaget Norconsult har utarbeidet bygger på:

  • Markedsdialoger med norske bildelingsselskaper
  • Funn fra tidligere EU-forskningsprosjekter om bildeling og delt mobilitet (ShareNorth og STARS)
  • Evalueringer av bildelingsordninger i Bergen, Oslo og andre europeiske byer

Markedsdialoger har spilt en nøkkelrolle for å sikre at Norconsults anbefalinger bygger på bildelingsoperatørenes kunnskap om hva som er viktig for vellykket drift.


Anbefalingene i rapporten er delt inn i to tidshorisonter. Tiltak og virkemidler som gjennomføres i pilotfasen 2024-2025 for å øke bevisstgjøringen av bildeling, kompetanse i bruk av tjenesten og synlighet av bildeling i gatebildet. Langsiktige tiltak for å øke markedspotensial for bildeling i et større geografisk område i kommunen og for å integrere bildeling i kommunens overordnet mobilitetssystem.

Tilbakemeldinger fra Drammen kommune: «Norconsult ble valgt som utreder i en konkurranse med mange gode tilbud. Oppdraget ble gjennomført på en svært god måte. Norconsult er selvgående, men samtidig gode til å involvere oppdragsgiver på de rette punktene i arbeidet. Kommunikasjonen mellom rådgiver og oppdragsgiver var meget god. Norconsult leverte et faglig solid kunnskapsgrunnlag med mye nyttig og interessant informasjon, og konkrete forslag til tiltak i Drammen.

Tverrfaglig samarbeid