Dammer Ulsteindalen

Norconsult har bistått Tussa Energi med planlegging og prosjektering av ny dam Litlevatn samt ombygging av dam Mosvatn i Ulstein kommune, Møre og Romsdal.

Prosjektnavn

Dammer Ulsteindalen

Kunde

Tussa Energi

Sted

Norge

Periode

2013 til 2020

Nøkkeltall

Ny gravitasjonsdam i betong Høyde / Lengde / Volum: 11 m / 73 m / 1 550 m3 Ny overløpsterskel i betong: Høyde / lengde: 3 m / 28 m

Oppdraget

Dammene ved Litlevatn og Mosvatn, en platedam og to fyllingsdammer, hadde behov for rehabilitering og ombygging som følge av krav i Damsikkerhetsforskriften. Platedammen var i dårlig stand med omfattende betongskader, mens fyllingsdammene ikke tilfredsstilte dagens krav.

Norconsult har bistått Tussa Energi siden starten av prosjektet med forprosjekt for å vurdere mulige alternativer, søknad om endret reguleringsregime, samt videre prosjektering inkludert tekniske planer, detaljplaner for landskap- og miljø, forespørselsdokumenter, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden.

Løsningen

En tradisjonell ombygging av fyllingsdammene ville ført til et stort inngrep i veiløst terreng, med åpning av steinbrudd, transport av masser og maskiner samt grunnarbeider. Videre ville en slik løsning ført til svært dårlig lønnsomhet med en høy «utbyggingskostnad» for dagens kraftverk.

Norconsults løsning var en moderat senking av vannstanden i begge magasin, noe som førte til en svært beskjeden reduksjon i kraftproduksjonen (<5%). Til gjengjeld kunne fyllingsdammene nedklassifiseres og tiltakene reduseres til et minimum. Totalkostnaden for prosjektet ble nær halvert og lønnsomheten tilsvarende bedre.

Ny dam Litlevatn er anlagt på nedstrøms side av den eksisterende dammen for å redusere vannulemper og magasinrestriksjoner i byggeperioden. Den gamle platedammen ble revet året etter at ny dam var ferdigstilt. I ny dam er det et nytt ventilkammer, tilpasset kraftverket. I magasinets sør-ende er det etablert et nytt flomløp, som sørger for avledning av omtrent halvparten av flomvannføringen, mens resten går over ny dam. Det er ikke utført tiltak på fyllingsdammen ved Litlevatn.

På dam Mosvatn er det etablert et nytt flomløp som ligger lavere enn tidligere. Arbeidene inkluderte grunn- og betongarbeider i et beskjedent omfang, og arbeidene ble utført veiløst og med helikopter-transport. Det er ikke utført tiltak på fyllingsdammen.

Resultatet

Det nye anlegget ivaretar kravene til damsikkerhet, samtidig som man har hatt fokus på konsekvenser for miljø og landskap i både gjennomførings- og driftsfasen, samt best mulig økonomi for kraftverkseier.

  • Hans Olof Dahlén

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid