Datasentral Telemark

Norconsult har utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning for datasenter på Gromstul i Skien kommune

Prosjektnavn

Project Telemark

Kunde

Statkraft

Sted

Norge

Periode

2017 til 2018

Nøkkeltall

Utbyggingsarealer på 600 000 m², inkludert internveier og parkeringsplasser, høyspent-/energianlegg.

Oppdraget

Norconsult har utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for såkalt hyperscale datasenter. Utarbeidelse av planprogram. Planen er med hensikt gjort fleksibelt i betydningen plassering av bebyggelse innenfor industriformålet og med tillatelse til store flater og høyder. Dette åpner for en større gruppe aktører innenfor datasenterbransjen, da de vil ha ulike preferanser i måte å bygge og arrondere sitt anlegg på.

Løsningen

Planen gir muligheter for utbygging av ca. 600 000 m² på det ca. 3000 da store området. Ca. 1800 da avsettes til utbygging, øvrig areal foreslås som grønnstruktur og LNF. Det planlegges at datasenteret utbygges i flere etapper over flere år. Prosjektet omfatter areal for datahaller og administrasjon-, logistikk- og servicebygninger. I tillegg kan det etableres ca. 60 000 m² høyspent-/energianlegg. Datahallene vil få store dimensjoner, lengde opp til 400 m, bredde opptil 120 m og mønehøyde på maksimalt 40 m. Norconsult har gjennomført flomberegninger for vurdering av framtidig flomnivå (200-årsflom) og for fastsetting av minimum kotehøyder for bygging. Det er gjennomført detaljert ROS-analyse for området.

Resultatet

Planforslaget skal opp til annengangs politisk behandling og vedtak i mai og juni 2018.

  • Aase Marie Hunskaar

    Avdelingleder Arkitektur, Landskap og Samfunnsplanlegging

  • Kristin Brunborg Økland

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid