Dronekai Horten og Moss

ASKO har mål om å ha 100% klimanøytral transport innen 2026. ASKO skal derfor etablere en utslippsfri transportåre mellom sentrallageret i Vestby og regionlageret i Sandebukta (Hanekleiva). I stedet for å benytte den svært belastede og risikofylte Oslofjordtunnelen anlegger ASKO et nytt autonomt og batterielektrisk ferjesamband (droneskip) mellom Horten og Moss. ENOVA støtter prosjektet med 119 MNOK.

Prosjektnavn

Dronekai Horten og Moss

Kunde

ASKO Maritime AS

Sted

Norge

Periode

2020

Oppdraget

Norconsult bistår med detaljprosjektering av alle fag knyttet til 2 stk. terminal-/havneområder i Horten og Moss for ASKO sine 2 nye autonome droneskip. Norconsult bistår også med prosjektledelse og kontraktsforhandlinger, koordinator av prosjektering og utførelse iht. byggherreforskriften samt uavhengig kontroll av utførelse av betongkonstruksjoner og geoteknikk.

Løsningen

Terminalene på kaiområdet vil inneholde oppstillingsplasser for semitrailer-traller, 350 kW og 175 kW ladestasjoner fra ABB, nye nettstasjoner, batteribank fra HAGAL, diverse annet teknisk utstyr samt varmebod for sjåfører. Det settes også opp tekniske bygg for styringssystemer fra Kongsberg Maritime og Cavotec, i tillegg til MIFO som automatisk styrer kjørebrua. Kaianlegget i Moss bygges med eksisterende konstruksjon i bunn, og suppleres med ny 12x18 m kjørebru med påmontert 1 MW ladeapparat fra Cavotec, nye torsjonsfendere og automatisk NxG fortøyningsmaskin fra Cavotec. I Horten bygges helt ny kai med 12x18 m kjørebru med påmontert 1 MW ladeapparat fra Cavotec, fender- og fortøyningsdykdalber med torsjonsfendere og automatisk NxG fortøyningsmaskin fra Cavotec, samt gangbruer for adkomst og inspeksjon.

Resultatet

Prosjektet er et viktig klimaprosjekt som har en målsetting om å gi kunnskap og skalerbare klimatiltak. ASKO har anslått at dette prosjektet kan erstatte 2 millioner kjørte km per år og redusere CO2-utslippet med 5.000 tonn per år, samtidig som man reduserer trafikkbelastningen i rushtid og på sterkt belastede aktuelle veistrekninger som Oslofjordstunnelen. Transporten til og fra havneområdene vil i 2023 bli erstattet med batterielektriske lastebiler.

Kontaktpersoner

Martin Hallberg

Seniorrådgiver

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid