Inngangen av nye E39 rogfast

E39 Rogfast

E39 Rogfast blir verdens lengste undersjøiske veitunnel med en lengde på ca 27 km, og inngår i nasjonal satsing på fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Prosjektet har også ambisjon om å bli Norges første "klima+ veiprosjekt", og omfatter planlegging og prosjektering av E39 Rogfast fra Harestad, Randaberg kommune til Laupland, Bokn kommune (tunnel). Norconsult bidrar innen 24 fagområder.

Prosjektnavn

E39 Rogfast

Kunde

Statens vegvesen region vest

Sted

Norge

Periode

2014 til 2032

Nøkkeltall

Ca. 27 km undersjøisk tunnel i to løp Årsdøgn trafikk (ÅDT) 13 000 kjøretøy 4 km tunnelarm til Kvitsøy (ett løp) med ÅDT 1 000 kjøretøy Tilsammen ca 60 km tunnel med tverrsnitt T10,5 2 ventilasjonstårn med dype sjakter på Kvitsøy. Krysset nede i tunnelen på Kvitsøy er på kote -250 m.

Oppdraget

E39 Rogfast er en viktig veilenke som skal medvirke til et felles bo- og arbeidsmarked for Nord-Jæren og Haugalandet.

 

Løsningen

Tunnelprosjektet er grensesprengende når det gjelder lengde på tunnel og fordi det skal bygges et kryss midt i tunnelen for avkjøring til Kvitsøy. Krysset med rundkjøring i tunnelen ligger helt nede på kote -250 m.

Største utfordringer med størrelsen dreier seg om å håndtere ventilasjon både i drift og ved avvikssituasjoner som ulykker og branner. Statens vegvesen sin tunnelhåndbok N500 gjelder i hovedsak for tunneler opp til 10 km lengde. Det skal utarbeides en formingsveileder for prosjektet som beskriver formingsprinsipper for alle arbeider utenfor tunnelen. I dette arbeidet er det spesielt viktig å løse et moderne veianleggs krav til plass og utforming i et sårbart kystlandskap på Kvitsøy. Inne i tunnelen skal det utarbeides et kunstprosjekt for å forhindre monotoni, forebygge tunnelangst, forkorte opplevd tid samt å skape gjenkjennelse og gjøre det enklere å orientere seg om hvor man er i tunnelen. Utsmykningen skal dessuten bidra til å "åpne opp" tunnelrommet, og bruk av lys kan utvikle løsninger som er i bevegelse/endring.

I arbeidene inngår nødvendige forprosjekter, konkurransegrunnlag med tilbudstegninger og anbudsbeskrivelser samt arbeidstegninger og data for bygging. Oppdraget omfatter også planlegging og prosjektering av tunnelarm til Kvitsøy, og planlegging og prosjektering av dagsoner i Randaberg, Kvitsøy og Bokn.

Alle data skal i tillegg til tegninger, leveres som 3D data/BIM.

Det er satt mål om at oppdraget skal bli så bærekraftig som mulig ved å identifisere mulige tiltak for å spare energi, redusere forbruk av materialer, høste energi (vind, sol, bølger og grunnvarme) og gjøre ytterligere tiltak for å bedre økologi og landbruk i prosjektområdet. Arbeidet har fått tittelen Rogfast Pluss. Norconsult koordinerer arbeidet med plussprosjektet, og legger frem en rapport som dokumenterer hvilke tiltak som skal til får å få prosjektet i pluss. Prosessen resulterte med en reduksjon av energiforbruk, reduksjon av klimagassutslipp, høsting av energi, reduksjon av materialforbruk og bedre tilrettelegging for økologi.

Arbeidet med innsamling av ideer for å bli så bærekraftig som mulig er preget av en høy grad av kreativ tenkning. Etablerte løsninger og rammene som ellers preger Rogfast-prosjektet, er blitt utfordret for å «snu på alle steiner» i et forsøk på å finne de gode ideene som kan bidra til å oppnå visjonen med Rogfast Pluss. Gjennomføringen av prosjektet er avhengig av at det kan bygges en tunnelarm fra øya Kvitsøy som ligger midt mellom Harestad og Bokn. Tunnelen vil drives fra tre steder, noe som gir en byggetid på ca 8 år fra oppstart av første hovedentreprise i 2021 ned fra Kvitsøy. Det meste av tunnelmassene er planlagt plassert i sjødeponier på Harestad, Kvitsøy og i Bokn.

 

Resultatet

Prosjektet har anleggsstart for den første hovedentreprisen høsten 2021.  Etter intensjonen vil det sette en rekke verdensrekorder, og bli verdens lengste undersjøiske biltunnel for ordinær trafikk (ca 27 km), verdens lengste firefelts vei i tunnel (ca 27 km), verdens dypeste firefelts vei i tunnel (-392 meter) og verdens dypeste veikryss (-200 meter).

 

  • Bjørn Anton Kleppestø

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid