Energisentral med åpne geobrønner for Wesselkvartalet i Asker

Energisentralen forsyner flere bygninger i Asker sentrum med fornybar varme, kjøling, og gatevarme. Høyeffektiv varmepumpe med naturlig kuldemedie henter energi direkte fra grunnvann, og bruker gatevarmesløyfer som bakkesolfanger. Varmekapasitet er på 2 MW og overskuddsvarmen lagres i et geovarmelager på nesten 1 GWh.

Prosjektnavn

Energisentral med åpne geobrønner for Wesselkvartalet i Asker

Kunde

Wesselenergi AS

Sted

Asker

Periode

2019 til 2023

Nøkkeltall

Energisentral på 2 MW varme, 1,8 MW kjøling leveres til 3 boligblokker med 140 leiligheter, og til næringsarealer.

Det er en utfordring å forsyne nye bygninger med fornybar termisk energi i tettbygde sentrumsområder som Asker, uten tilgang på fjernvarme. Tradisjonelle energibrønner med lukkede kollektorer krever for store arealer. En annen utfordring i Asker sentrum er det store effektbehovet og store energikostnader, til et gatevarmeareal på 25 000 m2. I et samspill mellom byggherren Wesselenergi AS, og hans hydrogeolog Ruden AS, har Norconsult prosjektert en energisentral som utnytter grunnvann direkte, både som energikilde og til termisk lagring for å jevne ut effekttopper. Tjue åpne brønner boret 300m i fjell under parkeringskjeller i den nye boligblokken, Wesselkvartalet, leverer like mye energi som et mye større anlegg med lukkede energibrønner. Prosjektet satset også på åpne brønner for termisk lagring - 95 brønnhull på 20 m dybde boret under samme bygningen gir en kapasitet på nesten 1 GWh varmelagring.

Byggherren trengte en kompakt energisentral som var robust nok til å håndtere grunnvann og en høyeffektiv varmepumpe med naturlig kuldemedie. Norconsult valgte et aggregat på 2 MW varme med 8 kompressorer som benytter CO2 (R744) som klimavennlig kuldemedium. Hele energisentral og røranlegget i rustfritt stål ble 3D-modellert for å passe inn under en nedkjøringsrampe, uten å legge beslag på noen parkeringsplasser. 

Siden idriftsettelse i 2020 har målinger vist en gjennomsnittlig COP for varmepumpeanlegget på 4,1 gjennom hele fyringssesong. Kuldemediets gode egenskaper er utnyttet via separate høy- og lavtemperatur rørsystemer til varmemottakere. Anlegget har en dekningsgrad med energi fra varmepumpen, slik at elkjelen på 1 MW kun bukes som en backup.

Energianlegget utveksler energi i begge retninger med to forskjellige brønnanlegg og et stort gatevarmeanlegg. Norconsult prosjekterte driftsmoduser for lading/utlading av varmelager, frikjøling og mekanisk kjøling, og utnyttelse av gatevarme som bakkesolfanger utenfor snøsmeltedrift. Energisentralen har hentet over 1700 kW fra gatevarmesløyfene, og sendt varmen til geolagring på over 38 °C. Dette varmelageret har levert over 8 MW til snøsmelting i sentrum, og dermed redusert effektbehov fra elkjel i den kommunale gatevarmesentralen.

Varmelageret er et av de største geotermiske lagrene med varme som kan utnyttes direkte, uten varmepumpe. Tre samlestokker betjener 3 konsentriske soner for å redusere varmetap.

Tverrfaglig samarbeid