Fjordbyen vest - Skøyen

Norconsult bisto Plan- og bygningsetaten med planlegging og utredninger i forbindelse med områdereguleringer for Skøyen i Oslos del av Vestkorridoren. Oppdraget omfatter mange ulike tjenester fra å etablere overordnede byplangrep og prinsipper for bebyggelse, byrom og blå/grønne strukturer, til analyser og løsninger for trafikk, og vurderinger av behov for sosial og teknisk infrastruktur.

Prosjektnavn

Fjordbyen vest - Skøyen

Kunde

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.

Sted

Europa

Periode

2013 til 2019

Nøkkeltall

ca 7 000 000 kr

Oppdraget

Skøyen er et sentralt knutepunkt i Oslo som i dag er preget av mye trafikk. Etablering av Fornebubanen vil gi Skøyen økt sentralitet og attraktivitet, og området ønskes utviklet med høy utnyttelse, stor andel boliger og prioritet for gående og syklende.

Løsningen

Ved å legg om trafikk- og kollektivsystemet, forslo Norconsult å innført nye byrom, etablering av viktige forbindelser og byform. Noen deloppdrag er utført i samarbeid med Rodeo arkitekter, blant annet var Norconsult, Rodeo og Architectopia ett av tre team som leverte en mulighetsstudie for å undersøke og illustrere hvilke premisser og kvaliteter som burde ligge til grunn for utviklingen av Fjordebyen vest. Teamet foreslo en tunnelløsning for E18 som frigjør byutviklingsarealer, fjerner den barrieren veien utgjør mellom boligområdene og fjorden, samtidig som aktivitetsrommet langs og i vannet redefineres. Det ble det laget et sett med ”Nye standardinnstillinger” for byutvikling som legger grunnlaget for at området kan bli det stedet der det er enklest å leve på en bærekraftig måte i Norge.

  • Frode Voldmo

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid