Flomsikring og habitattiltak i Brumundal

I 2015 startet planleggingen i forbindelse med at elva Brumunda skulle sikres mot erosjon og flom gjennom Brumunddal sentrum. Brumunda er leveområde for en storvokst og tallrik bestand av ørret som vandrer opp fra Mjøsa hvert år for å gyte. Elva har også bestander av harr og steinsmett. I forbindelse med flomsikringsarbeidet lå det som et premiss, at prosjektet skulle ivareta viktige funksjonsområder for fiskebestandene, gjennom å planlegge og utføre kompenserende habitat- og restaureringstiltak i elva. Norconsult stod for prosjektering og byggeledelse og har bistått Ringsaker kommune i alle faser av prosjektet fra planlegging, prosjektering, oppfølging i byggetiden og overvåkning.

Prosjektnavn

Flomsikring og habitattiltak i Brumunda

Kunde

Ringsaker kommune

Sted

Norge

Periode

2015 til 2023

Nøkkeltall

Flom – og erosjonssikring Habitattiltak i form av terskler, fiskevandringsløp, strømstyrere, steingrupper, kulper, revegetering av kantvegetasjon mm. flom Lengde på prosjektstrekning: ca. 1,5 km Overvåkning av fiskebestander før, underveis og etter prosjektet

Oppdraget

 

I forbindelse med flom- og erosjonssikring av ca. 1,5 kilometer elv gjennom Brumunddal sentrum ble det utarbeidet en plan for ivaretakelse av fisk og utførelse av habitattiltak på strekningen. Tiltakene var ment å skulle ivareta forholdene for gytevandrende storørret og harr fra Mjøsa, og skape variert habitat og oppvekstforhold for ungfisk og gytefisk. I tillegg til utarbeidelse av detaljerte planer, omfattet prosjektet oppfølging og tett dialog med entreprenør i byggefase 2016 - 2017.

Norconsult har bistått Ringsaker kommune med utarbeiding av habitatplaner, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, detaljprosjektering, byggeledelse og oppfølging under bygging.

Prosjektet er et eksempel på viktigheten av samarbeid mellom ulike fagområder for å oppnå et godt resultat, både med hensyn på flomsikring og ivaretakelse av naturmiljø.

Før, underveis og etter at tiltakene var ferdigstilt har det blitt utført overvåkning av fiskebestanden og ferskvannsorganismer i Brumunda. Deler av overvåkningen har forgått i samarbeid med den lokale fiskeforeningen.

Det har også vært betydelig kommunikasjon med myndigheter (Miljøavdelingen hos Statsforvalter og Fylkeskommunen i Innlandet) og lokal fiskeforening. Tiltakene ble ferdigstilt i 2017, og evalueres med biologisk overvåkning av fiskebestandene gjennom hele prosjektperioden og frem til 2023.

 

Løsningen

 

Habitattiltakene har bestått av:

 • Utrivning av gammel terskel, og sikre vandringsforhold for oppvandrende fisk
 • Etablere strømstyrere som skal gi varierte strømningsforhold innenfor den kanaliserte elva
 • Utlegging av grupper med stor stein for å skape variert habitat
 • Utlegging og sikring av grusører, kombinert med revegetering
 • Utlegging toppmasser og revegetering med bruk av stedegen vegetasjon i elveforbygning og langs elva

Overvåkningen har omfattet:

 • Prøvetakning av bunndyr
 • Kartlegging av ungfisk av ørret og harr, samt skjul- og habitatbonitering
 • Registrering av oppvandrende gyteharr- og gyteørret fra Mjøsa
 • Logging av vanntemperatur og fotodokumentasjon av elva på varierende vannføringer
 • Fotodokumentasjon av hele tiltaksstrekningen for å registrere utviklingen i revegetering samt kunne dokumentere hvordan de fysiske tiltakene i elva står seg over tid

 

Resultatet

 

Flomsikring- og habitattiltakene ble ferdigstilt sommeren 2017. Den biologiske overvåkningen avsluttes i 2023 og sluttrapporteres etter det.

 

 • Lars Bendixby

  Fagspesialist

 • Ole Morten Bekkevold

  Seniorrådgiver

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid