transformatorstasjon

Heggen trafostasjon

Norconsult AS ble etter forutgående tilbudskonkurranse engasjert av Hålogaland Kraft AS til å utarbeide forprosjekt, detaljprosjekt og bistå oppfølging i byggefase for ny transformatorstasjon i Harstad.

Prosjektnavn

Heggen trafostasjon

Kunde

Hålogaland Kraft AS

Sted

Norge

Periode

2014 til 2016

Nøkkeltall

BTA ca. 440 m2 Uteareal ca. 600 m2

Oppdraget

Nye Heggen transformatorstasjon erstatter tidligere stasjon som hadde nådd grensen for forsyningskapasitet og tekniske levetid. Den nye stasjonen er planlagt dels på dagens stasjonstomt og dels på tilleggsareal.

Stasjonsområdet befinner seg i tettbygd område og alle anleggene i det nye stasjon er bygget innendørs. Eksisterende transformator-stasjon var i drift frem til nytt anlegg var etablert og ble så revet.

 

Løsningen

Det nye stasjonbygget har en grunnflate på ca 20 x 20 meter. Stasjonen er knyttet til dagens overføringsnett via jordkabel til nyetablerte kabelendemaster i trekonstruksjon ved eksisterende utendørs koblingsanlegg.

Distribusjonsnettet er knyttet til stasjonen via jordkabler til 11 kV koblingsanlegg.
Stasjonen er styrt fra Hålogaland Krafts driftssentral.

Stasjonen ligger i skrånende terreng i nærhet av eneboliger. Det er lagt stor vekt på å tilpasse bygget til terreng og naboskap. Med utgangspunkt i ønsket funksjonssammenheng og ulike krav til romhøyde er arealene fordelt på 3 hoved nivåer som sammenfaller med tilstøtende terreng.

Takvinkler og tak-oppbygg har gjenklang både i enebolig arkitektur og omkringliggende landskap.
Tomteareal etter revet stasjon er blitt arrondert med masser fra byggetomt og revegert.

 

  • John Arne Traasdahl

    Arkitekt

  • Tor Charles Holmgren

    Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid