skolebygg i mur med vei foran
Foto: Ingvild Festervold Melien

Hellen Skole

Norconsult har fått i opprdag å prosjektere utvidelse og ombygging av barneskole for 400 elever

Prosjektnavn

Hellen Skole

Kunde

Bergen kommune, Etat for utbygging

Sted

Norge

Periode

2010 til 2015

Nøkkeltall

17 000 m² uteområde. 400 elever.

Oppdraget

Eksisterende Hellen skole fra 1955 er karakteristisk for perioden. Med utgangspunkt i skolens tilstand, krav til moderne skoleanlegg og til økt elevantall initierte Bergen kommune prosjekt for regulering og utvidelse/ombygging av Hellen skole. Utearealet har flotte naturkvaliteter i eksisterende naturterreng.

 

Løsningen

Opprinnelig hovedstruktur i skolens uteoppholdsareal med tre skoleplasser som skyter inn mellom naturterrenget er bevart og forsterket, slik at naturens former fremtrer tydeligere. Uteområdene har forskjellig karakter som varierer i forhold til romstørrelse, helning, lys/skygge og terrengets underlag.

De ulike kvalitetene gjør anlegget interessant for varierte typer lek og opphold. Trafikal sone og plass ved skolens hovedadkomst er utformet for å sikre trygg ferdsel og god orientering til skolen. Plassen ønsker velkommen og er også egnet for opphold. Ved utforming av skolens uteoppholdsareal er det vektlagt universell tilgjengelighet internt i skoleanlegget. Helning på skoleplassene er justert slik at nivåforskjellene blir minst mulig, og slik at nødvendig rampeanlegg blir kortest mulig. Et stripet dekke er anlagt som en løper som markerer skolens viktigste innganger.

Brede trappe- og amfianlegg er utformet for samling av større elevgrupper for uteundervisning, teater- og musikkforestillinger. Anlegget er også et egnet sted for motorisk utfoldelse og utgjør en viktig del av i uteanlegget ved Hellen skole. Rampeanlegg er utformet med kulerammer i rekkverk slik at de også har funksjon for lek og lære. Soner med plass-støpt gummidekke fungerer som fallsikre underlag og inviterer alle til aktivitet.

 

Resultatet

Skolen åpnet i 2014. Inn mot skolegården danner opprinnelig bygningsstruktur en lun ramme rundt de sør-vestvendte skoleplassene. Disse er utvidet ved at den gamle gymsalen ble revet. Skoleanlegget er gjort mer tilgjengelig og skolens elever inviteres til varierte aktiviteter både i og etter skoletid.

 

  • Kari Monstad

    Landskapsarkitekt

  • Laila Iren Isene

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid