Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus inneholder lokaler for distriktsmedisinsk senter med dialyseavdeling og røntgenavdeling, rehabiliteringstjenesten, legevakt, fastlegesenter, ambulansestasjon, familiens hus, barnevern, brannstasjon og sivilforsvarets beredskapsavdeling.

Prosjektnavn

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

Kunde

Steinkjerbygg KF

Sted

Norge

Periode

2016 til 2019

Oppdraget

 

Norconsult har deltatt i dette prosjektet fra og med mulighetsstudien, forprosjektfasen og detaljprosjekteringsfasen med kontrahering av entreprenører og gjennomføringsfasen. Det er mange ulike leietakere, og det har derfor vært en omfattende brukerprosess. Prosjektet er gjennomført med sju byggherrestyrte detaljprosjekterte delentrepriser. Delentreprisene er bygningsmessig hovedentreprise, røranlegg, luftbehandlingsanlegg, elektrotekniske anlegg, automatisering, heisanlegg og utomhusanlegg med helikopterlandingsplass.

Interiørarkitekt var med i anbudsprosessen og detaljprosjekteringen av byggeprosjektet. I tillegg til byggeprosjektet utarbeidet Interiørarkitekt en detaljert beskrivelse av løst inventar og møbler til barnevernet, barn og familie, distrikstmedisinsk senter, rehabilitering, legevakt, legekontor og fellesarealer, til sammen cirka 9 000/10 000 kvm.   

 

Løsningen

 

Det er et omfattende utomhusanlegg med blant annet landingsplass for redningshelikopter, lekeplass, parkeringsarealer og strandpromenade. Bygningen er oppført i 5. etasjer pluss tekniske rom på taket. Fasademateriale dels av tegl og dels platekledninger. Bærekonstruksjoner i hovedsak i prefabrikkerte betongelementer og stålkonstruksjoner. Delvis store spennvidder. Bygningen er dimensjonert for jordskjelv og har fundamentering med sålefundamenter. Grunnen er masseutskiftet med sprengstein til opprinnelig terreng og forbelastet. Bygningen har vannbåren varme i alle golv og energikilde er fjernvarme samt et omfattende ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg. Brannsikkerheten er ivaretatt med sprinkling av hele bygningen.

Tett samarbeid mellom alle fag resulterte i helhetlige løsninger. Interiørarkitekt og Arkitekt gjennomførte brukerprosess med alle leietagere og byggherre for å kartlegge alle behov.

Det ble utarbeidet et overordnet interiørkonsept med utgangspunkt i arkitekturkonseptet som ble videreutviklet og tilpasset til alle leietagere.  

 

Resultatet

 

Inntrøndelag Helse- og beredskapshus er en storsatsing fra Steinkjer kommune som samler kommunale tjenester. Tomta er på 14 daa og ligger vakkert til nede ved sjøen. Det nye parkanlegget har blitt et populært turmål da det går en mye brukt tursti langs sjøen og bygget. Tomta er på 14 dekar og ligger vakkert til nede ved sjøen. I forkant av byggestart ble de oppfylte massene skiftet ut og forbelastet for å forbedre grunnen og unngå framtidige setninger. Dette ga muligheten til å gi sjøkanten en mer interessant utforming. Resultatet er at 70-tallets rasjonelle utfylling med rette linjer nå har fått en mykere utforming og en bølgende sjøfront. Området ble også hevet som et sikringstiltak mot flom og stormflo. Byggets funksjon og høye beredskapsnivå med beliggenhet ved sjøen ga en ekstra utfordring, da det ble stilt krav om bølgevern. Som vern mot bølger ble det valgt en løsning med ny plastring og stabbestein av naturstein langs turstien. Slake voller ble anlagt på innsiden av turstien som et ytterligere vern I uteanlegget var det en viktig føring å videreutvikle en eksisterende tursti langs sjøkanten. Uterommet til det nye helse- og beredskapshuset skal ivareta funksjonen som turmål for hele Steinkjer, være et møtested for alle, tilrettelegge for trim og rehabilitering, skape rolige rom for refleksjon og ettertanke samt aktivitet og lek for både liten og stor. Dette til glede både for brukerne av det nye helsehuset og turgåere i området.

Alle overflater i bygget, på fast innredning og i møbler er nøye overveid med tanke på kvalitet rettet mot sitt bruk. Et lunt og helhetlig estetisk uttrykk kommer til syne i alle arealer.

 

  • Atle Jørund Romstad

    Rådgiver

  • Siri Alette Aurstad

    Landskapsarkitekt og avdelingsleder Plan, arkitektur og landskap

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid