InterCity Drammen – Kobbervikdalen (UDK)

Bane NORs utbyggingsprosjekt av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen er et av landets største jernbaneprosjekt. Som Norconsult sitt største oppdrag har Utbygging Drammen – Kobbervikdalen (UDK) også vært en pioner innenfor heldigitale prosjekter.

Prosjektnavn

InterCity Drammen – Kobbervikdalen (UDK)

Kunde

Bane NOR

Sted

Norge

Periode

2014 til 2025

Oppdraget

Utbygging Drammen – Kobbervikdalen er en del av InterCity-satsingen. Prosjektet skal legge til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen, samt en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen.

Løsningen

Prosjektet inkluderer ombygging av Drammen stasjon, 10 km nytt dobbeltspor, ca. 700 meter kulvert (betongtunnel), 275 meter løsmassetunnel og 6 km ny bergtunnel til Kobbervikdalen. Byggingen skjer midt i Drammen by, og bygges ut i mange faser med togtrafikk integrert i anleggsarbeidene. Norconsult har jobbet med dette prosjektet siden 2014, og har utarbeidet kommunedelplan/hovedplan, reguleringsplan/detaljplan og byggeplan. Siden prosjektstart har Norconsult hatt ansvar for alle rådgiverfagene, inkludert signal, og har nå kontrakt på oppfølging under anleggsgjennomføring til og med 2025, da prosjektet er planlagt tatt i bruk.

Heldigitalt prosjekt
UDK har bidratt til raskere utvikling av ISY Beskrivelse og en banebrytende kobling mellom Beskrivelse og 3D-modeller. I tillegg er prosjektet ett av flere som har bidratt til utviklingen av verktøy innenfor 3D-armering av kompliserte konstruksjoner i Bruvit. Størrelsen og tverrfagligheten på prosjektet har bidratt til et stort løft når det gjelder BIM-ferdighetene til mange medarbeidere i Norconsult. Alle fag har jobbet i fagmodeller i BIM, og det har i prosjektet blitt utviklet gode metoder for tverrfaglig samhandling i modell. Det digitale arbeidsgrunnlaget er en komplett og detaljert modell av hele det tverrfaglige anlegget som skal bygges, noe som sikrer en effektiv og rasjonell anleggsgjennomføring med mindre risiko for både feil i prosjekteringsfasen og byggefasen. Med en komplett visuell modell forenkles kommunikasjonen med omverdenen.

Oppdraget har vært organisert med en disiplinleder for BIM og flere BIM-koordinatorer. Disiplinleder BIM er ansvarlig for implementering av metodikker og er fullt integrert i oppdragsgjennomføringen og oppdragsledelsen. Erfaringene fra dette prosjektet er et viktig fundament for den videre utviklingen av arbeidet med heldigitale prosjekter, både i Bane NOR og Norconsult.

Godt samspill med kunde
Samspillet mellom Bane NOR og Norconsult har vært en forutsetning for utviklingen. Begge parter har hatt en genuin interesse av å utfordre og utvikle gårsdagens arbeidsmetodikk og leveranser.

I Norconsult har oppdraget utviklet kontraktsdokumenter tilpasset heldigitale prosjekter. Vi har sammen med Bane NOR arbeidet systematisk med utvikling, evaluering og implementering i de første forberedende entreprisene. Erfaringene er videreført til kontraktsarbeidet for hovedarbeidene. Resultatet er gode gjennomarbeidede kontrakter som er godt mottatt av entreprenører for direkte digital bruk på bygge- og anleggsplassen. Det heldigitale konkurransegrunnlaget for utførelsesentrepriser utviklet i oppdraget er blitt malen for etterfølgende heldigitale prosjekter.

Resultatet

Norconsult har levert hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning, detalj- og reguleringsplan, byggeplan og oppfølging i byggetiden.

I tillegg til hovedkontoret i Sandvika har også kontorene på Hamar (vann og avløp), Harstad (jording-elektro), og Tønsberg (brann, støy) deltatt på prosjektet.

  • Dina Sofie Hanninen Eggum

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid