Jørnlia, Bardufoss

På vegne av Storegga Eiendom AS fremmet Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult) forslag til detaljreguleringsplan for Jørnlia Sør.

Prosjektnavn

Jørnlia - detaljreguleringsplan

Kunde

Storegga Entreprenør AS

Sted

Norge

Periode

2015

Nøkkeltall

5,2 dekar

Oppdraget

Planområdet omfatter eiendommene 54/ 97, 99, 100 og 101. Planen omfatter byggeområde for boligbebyggelse-blokkbebyggelse inkludert felles parkeringsanlegg. (Planen dekker et område på 5,2 dekar) I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål. Gjeldende reguleringsplan for området er Reguleringsplan for Bardufoss sentrum nord, plan ID: 1924-0048.

Detaljreguleringsplanen utløses av at det skal oppføres lavblokker i 2-4 etasjer med parkering under og en høyere utnytting av området enn i gjeldende plan. Planen legger til rette for utbygging av ca. 40 boliger i lavblokk med parkeringskjeller og felles uteoppholdsarealer. Eksisterende bebyggelse på eiendommene skal rives.

 

Løsningen

I planen ivaretas adkomstveier, felles uteoppholdsareal og parkering. Gjesteparkering legges på terreng i tilknytning til adkomsten fra Fagerlidalveien. Parkeringsanlegget for øvrig legges inn i terreng, under blokkene/lamellene. Taket (lokket) mellom blokkene skal opparbeides parkmessig og fremstå som et helhetlig og tiltalende landskap med vegetasjon, gangpassasjer og arealer for lek og opphold.

Utearealer generelt skal så langt dette er mulig, ha universell utforming. Blokkbebyggelsen organiseres som to lamellblokk på tvers av terrengkotene og med langfasader mot sør og sørvest. En mindre blokk legges opp til-/parallelt med Jørnlia. Strukturen åpner for gode siktlinjer og et variert areal mellom bygningene - for felles uteoppholdsareal og parkering. Planen ivaretar også hensyn til offentlig VA-anlegg. Utførende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Lars Krane Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen, arkitektassisten Ruth Pedersen, arkitektassistent Alf Harald Bårdslett

Tverrfaglig samarbeid