tegning av en hvit skolebygning med mennesker foran

Konseptvalgutredning Sofiemyr skole

Konseptvalgutredning (KVU) for Sofiemyr skole i Nordre Follo kommune – et eksempel på et tverrfaglig prosjekt løst av Kompetanseteam skole i Norconsult

Prosjektnavn

Konseptvalgutredning Sofiemyr skole

Kunde

Nordre Follo kommune

Sted

Norge

Periode

2020 til 2021

Oppdraget

Sofiemyr skole har utfordringer med for liten elevkapasitet og dårlig bygningsmessig standard.

Norconsult fikk i oppdrag fra Nordre Follo kommune å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av skolen på Sofiemyr til en 3- eller 4-parallellers barneskole. Konseptene skulle gi svar på hvordan man kunne bygge en ny skole på eksisterende tomt, samtidig som skolen skulle være i drift. KVU-en skulle også beregne kostnadsforskjeller ved å bygge den nye skolen med modulbygg eller som en plassbygd skole. Gjenbruk av innkjøpte moduler (strakstiltak) var et premiss i utredningen.

Norconsult satt sammen et tverrfaglig team bestående av arkitekter, landskapsarkitekt, skoleplanlegger og kalkyle/LCC-ansvarlig. Teamet jobbet tett med prosjektleder i Nordre Follo kommune, og oppdraget ble løst innenfor en stram fremdriftsplan.

 

Løsningen

Konseptvalgutredningen gjelder valg av konsept i tidlig fase, innenfor et gitt avgrenset, geografisk område. I denne fasen ble det søkt etter et prinsipielt konsept for:

 • Plassering av ny barneskole på eksisterende tomt.
 • Hvordan etappevis utbygging kan gjøres for å kunne gjennomføre skoledrift på tomten i byggeperioden.
 • Om, og hvor mye tilleggstomt som må planlegges avsatt til barneskolen.

I utredningen det ble innledningsvis gjort en vurdering av prosjektutløsende behov, overordnende nasjonale og kommunale krav og føringer. Det ble også utarbeidet en landskapsanalyse og et foreløpig rom- og funksjonsprogram for den nye skolen. Dette lå til grunn for plassering av bygg på tomten og vurdering av byggetrinn for å kunne holde skolen i drift under bygging.

Basert på de samlede premissene ble det gjort en vurdering av mulige alternativer. Med forutsetning i svært begrenset bebyggbart tomteareal, ble alternativene avgrenset til byggemetode, ikke utformingen av skolebygget. Det ble utarbeidet situasjonsplan og konseptplaner, samt kalkyler med LCC-vurderinger og klimagassberegning i Calcus for alle alternativer. Alternativene ble illustrert som en enkel volumstudie i 3D. Som en følge av konklusjonene i KVU-en ble det utarbeidet en tilleggsrapport for et alternativ 3, hvor skolen etableres på nabotomt som allerede var regulert til skoleformål.

Sammen med prosjektledelsen fra Nordre Follo kommune ble alternativene utviklet og evalueringskriterier definert, som alle alternativer ble evaluert opp mot. Evalueringen ble gjennomført av fagansvarlig arkitekt, landskapsarkitekt, kalkyle/LCC-ansvarlig og skoleplanlegger.

I henhold til Nordre Follo kommunes innkjøpsreglement ble KVU-en faglig kvalitetssikret (KS1) av ekstern konsulent. Det ble gjennomført en usikkerhetsanalyse med mål om en P85-verdi på kostnadsrammen.

 

Resultatet

Gjennom et tett tverrfaglig samarbeid i kompetanseteam skole i Norconsult, fikk Nordre Follo kommune fikk et godt grunnlag for å kunne ta beslutninger om investeringer i ny Sofiemyr skole.

 

 • Sabine Klonk

  Arkitekt

 • Tonje Eide Kristiansen

  Prosjektleder

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid