Laksforsen fisketrapp

I forbindelse med gjenoppbygging av laksebestanden i Vefsna etter behandling mot parasitten Gyrodactylus salaris var det behov for å rehabilitere den gamle fisketrappen ved Laksforsen. Trappen som opprinnelig ble sprengt ut i berget av engelske sportsfiskere, første gang i 1889, var slitt ned av erosjon og måtte bygges opp på nytt. Fisketrappen er i dag et moderne fiskevandringsanlegg som muliggjør utvidelse av lakseførende strekning i Vefsna fra 3 til 15 mil. Norconsult har bistått Vefsnlaks AS i alle faser av prosjektet fra mulighetsstudie til ferdig anlegg.

Prosjektnavn

Laksforsen fisketrapp

Kunde

Vefsnlaks AS

Sted

Norge

Periode

2016 til 2020

Nøkkeltall

Ny kulptrapp utsprengt i berg med tverrvegger av betong Lengde fisketrapp 250 m Spranghøyde i fisketrapp 0,4 – 0,5 m Total sprang i fossen 16 m

Oppdraget

I forbindelse med gjenoppbyggingen av laksebestanden i Vefsna etter behandling mot parasitten Gyrodactylus salaris var det behov for å rehabilitere den eksisterende fisketrappen i Laksforsen. Fisketrappen har vært ansett som en effektiv fiskepassasje opp gjennom tidene, men ikke optimalt utformet med hensyn til vannføringene i oppvandringsperioden. Fisketrappen var også sterkt påvirket av erosjon og slitasje som blant annet medførte for lave vannstander i kulpene og bukskader på oppvandrende fisk, samt at forhold knyttet til HMS for drift av anlegget ikke var optimalt.

Norconsult har bistått Vefsnlaks AS med utarbeiding av planer for ny fisketrapp inkludert utarbeidelse av konkurransegrunnlag, detaljprosjektering og oppfølging under bygging.

Løsningen

Flere alternativer ble vurdert i tidlig fase, men basert på en totalvurdering av løsning, naturinngrep, landskapstilpasning og kostnader ble det valgt å etablere en ny fisketrapp som i størst mulig grad fulgte den gamle traséen. Den nye fisketrappen er en kulptrapp bestående av tverrvegger i betong i en utsprengt grøft. Den eksisterende grøfta ble utvidet i bredde og dybde for å oppnå tilstrekkelig volum i kulpene og riktig spranghøyde i trappa.

Det er anlagt plattformer med rekkverk ved inntaket og tilliggende sorteringshus for inspeksjon og drift, samt bjelkestengsler som muliggjør fleksibel drift av trappa dersom det blir behov for å sortere fisk. Sorteringshuset muliggjør utsortering av rømt oppdrettslaks og pukkellaks.

Inntaket til trappa (fiskeutgangen) er uført som et selvregulerende inntak som struper vannføringen inn i trappa ved økende vannføring i Vefsna. Dette sørger for at man kan opprettholde egnede forhold for fiskevandring innen et bredere vannføringsintervall innenfor oppvandringsperioden.

Resultatet

Det nye anlegget ivaretar krav til utforming av en moderne fisketrapp som kan fungere over et større spekter av vannføringer i Vefsna, samtidig som fiskehelse og gode oppvandringsforhold er ivaretatt. Registrering av oppvandrende laks etter at trappen ble åpnet viser at den fungerer bra. Prosjektet har også forbedret forhold knyttet til HMS og fleksibel drift av anlegget.

  • Lars Bendixby

    Fagspesialist

  • Håkon Bergsager

    President/Managing Director

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid