Lysaker knutepunkt

Norconsult har ledet arbeidet med å gi Lysaker en bymessig utvikling som sted, samtidig som det skal bli et av Norges største knutepunkter. Oppdraget inkluderte masterplan for Lysaker, lokalisering av bussterminal, omarbeiding av lokalveisystem, kryssløsninger og nytt nettverk for gang- og sykkelveier.

Prosjektnavn

Lysaker knutepunkt

Kunde

Statens vegvesen, Oslo og Bærum kommuner

Sted

Norge

Periode

2016 til 2017

Oppdraget

Lysaker preges i dag av store barrierer, høydeforskjeller og tung infrastruktur. I årene som kommer skal Lysaker utvikles til å bli et av landets største kollektivknutepunkt, med ny bussterminal, nytt dobbeltspor for jernbanen og T-bane.

 

Løsningen

Mulighetsstudien ser på hvordan et utvidet knutepunkt også kan bidra til en urbanisering av Lysaker og gi området en mer bymessig utforming enn det har i dag. En tverrfaglig og sammensatt prosjektgruppe bestående av Norconsult, Rodeo arkitekter, LPO arkitekter og Aas Jakobsen har gjennomført mulighetsstudien. Norconsult har hatt prosjektledelsen, og Statens vegvesen og Oslo og Bærum kommuner var sammen oppdragsgivere for oppdraget.

 

Resultatet

Tilgjengeligheten til knutepunktet for gående og syklende bedres, Lysakerelven får en mer fremtredende plass i byen og arealer tilrettelegges for opphold og byliv. Samtidig skal god fremføring av buss opprettholdes, og tung infrastruktur som E18 og jernbanen vil fortsatt gå igjennom området.

Hovedgrepene i mulighetsstudien er:

 • Heve E18 fra Lysakerlokket mot Sollerud.
 • Lage et bygulv som binder sammen Lysaker på tvers av eksisterende barrierer.
 • Omstrukturere og forenkle lokalveisystemet til et mer lesbart bygrid med gater istedet for veier.
 • Knytte sammen sykkelveinettet.
 • Skape et nettverk av byrom for opphold og tilgjengeliggjøre Lysakerelven.
 • Samle kollektivtilbudene, som i dag er spredt utover et stort område.
 • Minimere barrierer ved at nye bygg tar opp eksisterende høydeforskjeller.
 • Edel Hovland Nordang

  Avdelingsleder Hovedkontor

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid