Midsund skole

Norconsult er ansvarlig prosjekterende av Midsund skole i Møre og Romsdal for totalentreprenør Veidekke. Prosjektet omfatter nybygg og oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Bruk av VDC (Virtual Design and Construction), med målinger i fremdriftsstyringen, har gitt god flyt i prosjektet for alle involverte parter, og god forutsigbarhet for de utførende.

Prosjektnavn

Midsund skole

Kunde

Veidekke Entreprenør AS

Sted

Norge

Periode

2018 til 2021

Oppdraget

Midsund skole skulle utvides for å få plass til flere elever i forbindelse med skolesammenslåing. I tillegg til nybygg på ca 2 500 kvm, skulle eksisterende bygningsmasse på ca 1 750 kvm. oppgraderes. Et forprosjekt fra 2011 lå til grunn for prosjektet, som skulle utføres som en samspillskontrakt, med opsjon for videre detaljprosjektering og utførelse.

Norconsult ble engasjert av entreprenør Veidekke som vant tilbudskonkurransen. Med sitt fokus på IP (involverende planlegging), var Veidekke en sterk pådriver for bruk av VDC (Virtual Design and Construction) i prosjektet. I samarbeid med Veidekke, ble det lagt en plan for hvordan man skulle benytte dette i detaljprosjekteringen, og Norconsult ledet deretter dette arbeidet videre. I oppstartsfasen bisto Norconsult med opplæring av prosjekteringsgruppen. Videre ledelse av prosessen var ved prosjekteringsgruppeleder fra Norconsult.

 

Løsningen

I samspillsfasen var det viktig å forstå brukernes behov og skape gode gjennomtenkte løsninger, for å unngå å måtte gå tilbake og gjøre endringer senere. Aktørene jobbet grundig med brukerinvolvering og planlegging for å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag. Dette skapte flyt og forutsigbarhet. At man i stor grad fysisk satt sammen og planla prosjektet i felleskap, bidro til godt samarbeid, og sikret at alle var omforent om et felles mål, og at alle forsto hva som krevdes av hver enkelt part for å nå målet.

Et gjennomarbeidet forprosjekt ga et godt grunnlag for oppstart av detaljprosjekteringen. Med VDC som arbeidsverktøy fikk man en godt forankret og detaljert fremdrifts- og leveranseplan. Tidlig involvering av alle prosjekterende, med gode nok BIM-modeller tidlig, ga et godt grunnlag for å treffe beslutninger til rett tid. Ved også å gjennomføre ukentlige statusmøter, med målinger, med alle aktører, var det til enhver tid tydelig for alle hva som var status på ulike leveranser.

I stedet for å bruke prosjekteringsmøtene på å diskutere manglende leveranser, har man kunnet fokusere på sak, noe kunden har gitt tilbakemelding på at skaper flyt i prosjektet, fordi alle vet hva de til enhver tid skal gjøre.

  • Siv Oterhals

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid