Mølledammen - Fritz Røed Skulpturpark

I forbindelse med rehabilitering av sentrumsparken på Bryne har Norconsult detaljprosjektert landskapet i parken og deler av Bryne torg. Dette prosjektet er en del av det grønne løftet i sentrum som Time Kommune gjennomfører.

Prosjektnavn

Mølledammen - Fritz Røed Skulpturpark

Kunde

Time Kommune

Sted

Norge

Periode

2016 til 2018

Nøkkeltall

Totalt 15,8 daa

Oppdraget

Mølledammen, sentrumsparken i Bryne skal rehabiliteres. Sentralt i anlegget ligger elven Kongo og Mølledammen med et vannareal på ca. 7dd. Oppdraget var å lage en helhetsplan for parken og store deler av Bryne torg, som ligger i parkens østlige ende; nytt stisystem, oppholdsområder og koblinger over dammen og opplevelser langs dammen.

Utearealer til eksisterende restaurant som er plassert i parken må innarbeides i planen. Støyskjerming mot veien nord for dammen samt oppgradering av vei sør for dammen. Konstruksjoner, trapper, brygger og bro.

 

Løsningen

Tilknytningen til vannet er en viktig del av prosjektet og for å knytte omkringliggende arealer til vannet og legge til rette for opplevelser knyttet til vannet, er det prosjektert en rekke trapper, brygger, terrasser og en ny gangbro. Anlegget inkluderer Fritz Røed skulpturpark og skulpturene har blitt integrert i planene for nytt parkanlegg.

Langs langsidene av vannet er det sitteplasser og en lekeplass med skulpturelle lekefunksjoner som bl.a. lydskulptur og vannlabyrint. I den østlige enden av vannet er det eksisterende torget blitt oppgradert til å bli mer funksjonelt og attraktivt til bruk og opphold. Belegget er forenklet og tar utgangspunkt i eksisterende linjer på torget. Tre terrasser på torget myker opp granittuttrykket i tillegg til et vannanlegg med tråkksteiner.

Det har vært et stort fokus på belysning i prosjekteringen og det vises på hele området med effektbelysning i trapper, vannanlegg og på utvalgte rekkverk i parken. Under vannoverflaten i dammen er det lagt opp til at man kan sette opp scene i vannet til bruk ved konserter og andre aktiviteter.

Mot Arne Garborgs vei er det oppsatt levegger/støyskjermer slik at trafikken ikke skal virke forstyrrende. En del av veggene inneholder glassvinduer som gir folk innsyn i parken fra veien. 

I prosjekteringsfasen har utarbeidelse av 3D modell/film vært et viktig redskap for å vise beslutningstakere hvordan Mølledammen kom til å se ut. 3D modell i en slik type prosjekt, med mye detaljprosjektering er svært nyttig redskap for å få frem helheten i parken. Det har også vist seg svært nyttig i oppstartsfasen av utførelsen, ved å sette seg raskere inn i prosjektet. 

 

 

Resultatet

Mølledammen ble ferdig opparbeidet i juni 2018.

  • Margrét Backman

    Landskapsarkitekt

  • Helgi Ibsen Heidarsson

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid