Mulighetsstudier for områder i Stange kommune

Landskapsarkitektene i Norconsult på Hamar har utarbeidet mulighetsstudier for tre områder i Stange kommune.

Prosjektnavn

Mulighetsstudier for områder i Stange kommune

Kunde

Stange kommune

Sted

Norge

Periode

2018

Oppdraget

Oppdraget gikk i korte trekk ut på å gjøre vurderinger av to potensielle utbyggingsområder i kommunen (Hobergjordet og Tokstad/ Gyrud). Det totale landskapsbilde, stedsidentitet, opplevelsesverdi og kulturhistoriske verdier var viktige kriterier som skulle belyses og legges til grunn for utbyggingsforslagene. Det tredje område var strandsona i Stange Vestbygd. Her ønsker kommunen å gjøre strandsona mer tilgjengelig for folk, med en sammenhengende sti i fra Nordsveodden og til Gillundstranda.

Løsningen

I samarbeid med arkitekter fra Os ble det utviklet boligkonsepter med stor vekt på god tilpasning til kulturlandskapet. Det ble utarbeidet 2 utbyggingsforslag på hvert av delområdene (Hobergjordet og Tokstad/ Gyrud). På hvert av de to delområdene vises forslag med ulik grad av utbygging: • lav grad av utbygging • høyere grad av utbygging I begge forslagene ble kultur, natur og landskapsverdier høyt verdsatt. For strandsona ble det foreslått en sammenhengende stitrasè som berører flere gårdeiendommer i Vestbygda. Det var svært viktig at stitrasèen underordnet seg det storslagne kulturlandskapet som Vestbygda byr på, uten større terrenginngrep.

Resultatet

Mulighetsstudien skal være et innspill til kommuneplanens arealdel med pågående arbeid i 2018.

  • Ingrid Sandberg Kjørven

    Landskapsarkitekt

  • Brit Angell Johnson

    Landskapsarkitekt, avdelingsleder Landskap

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid