Nytt sykehus i Drammen

Norconsult har siden 2018 vært brannrådgiver i forbindelse med prosjektering av nytt sykehus på Brakerøya i Drammen, for fasene optimalisert skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt (detaljprosjekt er pågående i 2020).

Prosjektnavn

Nytt sykehus i Drammen

Kunde

Helse Sør-Øst HF

Sted

Norge

Periode

2017

Oppdraget

Bygningsmassen utgjør totalt ca. 122.000 m² og inkluderer alle sykehusfunksjoner, samt psykiatri og med landingsplass for helikopter på tak. Norconsult AS har påtatt seg ansvarsrett for brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3, samt fagene byggeteknikk, geoteknikk, bygningsfysikk, akustikk og vei, sammen med Rambøll. Norconsult har fagansvar på alle unntatt vei og bygningsfysikk.

Det er utarbeidet brannkonsept og brannteknisk BIM-modell. Bygningsmassen er plassert i brannklasse 4. Den branntekniske prosjekteringen er utført ved hjelp av analyser, blant annet basert på NS 3901 «Risikovurdering av brann i byggverk». Siden byggverket er å betrakte som en kritisk samfunnsfunksjon gjennomføres det både overordnet risikovurdering knyttet til brannkonseptet for hele sykehuset, i tillegg til vurderinger av konkrete løsninger. Det er også gjennomført CFD-analyser av glassgaten som skal forbinde hele bygningsmassen.

Løsningen

Det har vært høyt fokus på tverrfaglig koordinering og samarbeid med alle fag, inklusive med byggherre og sluttbrukerne av sykehuset. For å levere best mulig løsning har det blitt etablert en intern arbeidsgruppe for dette prosjektet, basert på personer med ulik erfaring. Blant annet har nyansatte blitt involvert for å sikre et «friskt syn» på krav og føringer i regelverk, bidrar til enda bedre løsninger og god erfaringsoverføring. Det har blitt utarbeidet en egen BIM-modell for brann, som har bidratt til økt tverrfaglig modellkontroll. Dette er en stor forbedring sammenlignet med tradisjonelle 2D tegninger, og bidrar til å sikre ivaretakelse av branntekniske krav.

  • Ole Henry Hallgren

    Avdelingsleder

  • Runar Kopperud

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid