Ringeriksbanen og E16

Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt mellom Bane NOR og Statens Vegvesen. Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts motorvei E16 som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked. Jernbanestrekningen inngår som del av InterCity-utbyggingen.

Prosjektnavn

Ringeriksbanen og E16

Kunde

Bane NOR og Statens Vegvesen

Sted

Norge

Periode

2016 til 2020

Nøkkeltall

40 kilometer jernbanen mellom Sandvika og Hønefoss 23 kilometer firefelts motorvei mellom Skaret og Hønefoss Norges lengste jernbanetunnell Nye stasjoner på Hønefoss og Sundvollen

Oppdraget

Oppdraget omfatter ca. 40 km jernbane mellom Sandvika og Hønefoss og 23 km firefelts motorvei mellom Skaret og Hønefoss. Oppdraget inkluderer bl.a. Norges lengste jernbanetunnel, mange lange bruer, ny stasjon på Hønefoss og Sundvollen, hensettingsanlegg og driftsbase for jernbanen. Traséen går gjennom områder med meget kompliserte geotekniske og geologiske utfordringer, verdifulle natur- og jordbruksområder og gjennom et internasjonalt beskyttet våtmarksområde ved Mælingen

Løsningen

Oppdraget gjennomføres i et tett samarbeid mellom Norconsult, Aas-Jakobsen og Asplan Viak (NAA). Dette er et meget stort oppdrag som inkluderer komplett rådgiver bistand innenfor alle fagområder. Oppdraget har ambisjon om byggestart i 2022. Fremdriften for detalj- og reguleringsplanfasen har vært stram og krevd en effektiv planlegging med mange parallelle aktiviteter og god koordinering av et stort rådgiverteam. Vi har fokus på effektive arbeidsprosesser, beslutningsmøter med aktiv bruk av BIM og VDC/samtidig prosjektering, god samhandling med oppdragsgiver og et tett samarbeid mellom alle involverte i et felles prosjektkontor.

Resultatet

Detaljplan ble ferdigstilt våren 2017. Reguleringsplanen for veistrekningen SkaretHøgkastet ble vedtatt i desember 2017. Den statlige reguleringsplanen med KU ble oversendt til KMD i mai 2019. Reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2020. Prosjektet er i gang med neste fase med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for syv store totalentrepriser. Konkurransegrunnlag for forberedende arbeider er også under utarbeidelse. Det planlegges for flere mindre utførelsesentrepriser for blant annet tverrslag vad Avtjerna og trafikksikkerhetstiltak i Bærum, Hole og Ringerike.

  • Marie Broo

    Prosjektdirektør

  • Lars-Petter Nesvåg

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid