collage av barn og unge som driver med fritidsaktiviteter

Skeisvang VGS og Haugesund kulturskole

Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune har inngått en intensjonsavtale for samlokalisering av Haugesund kulturskole og Skeisvang videregående skole.

Prosjektnavn

Skeisvang videregående skole og Haugesund kulturskole

Kunde

Rogaland fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2019 til 2021

Oppdraget

Prosjektet skal realiseres i tilknytning til skoleanlegget til Skeisvang vgs, og det legges til grunn behov for både utfasing og ombygging av eksisterende arealer, samt nybygg. Rogaland fylkeskommune gitt Norconsult skoleavdeling oppdraget med å lede og gjennomføre brukermedvirkningsprosess og utarbeide rom- og funksjonsprogram. Norconsult skoleavdeling har tidligere (2019) gjennomført en Areal- og funksjonsanalyse av Skeisvang vgs.

Skeisvang videregående skole har utdanningstilbud innen Studiespesialisering og Musikk, dans og drama. Utdanningstilbudet skal videreføres, men det legges til grunn et noe lavere elevtall på studiespesialisering.

Haugesund Kulturskole er en kommunal kulturskole for barn og unge. I dag går ca. 500 elever ukentlig på tilbud innen musikk, visuell kunst og drama. Kulturskoletilbudet er i vekst, og det planlegges for en vesentlig utvidelse av tilbudet.

Det er et sentralt mål for prosjektet at samlokaliseringen av den videregående skolen og kulturskolen skal føre til synergieffekter som følger av sambruk, nærhet og samarbeid. De fleste rom og arealer i det fremtidige skoleanlegget vil være «særeie» for en av skolene, men flere sentrale funksjoner planlegges og tilrettelegges som fellesfunksjoner. I tillegg legges det til grunn at skoleslagene etter avtale kan låne rom og utstyr av hverandre når disse ellers står ubrukt.

 

Løsningen

I forbindelse med arbeidet har det vært avholdt Kick-off der ansatte i skolen og andre brukere og interessenter deltok. Det har vært avholdt flere runder med brukermøter. Brukergruppene har vært sammensatt av representanter for begge skoleslagene, og for ulike fagmiljøer og interesser.

På bakgrunn av innspill fra brukergruppene, og avklaringer med Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune, har Norconsult utarbeidet Rom- og funksjonsprogram for det fremtidige skoleanlegget.

Skeisvang vgs dimensjoneres for 630 elever, fordelt på 21 klasser. Haugesund kulturskole har i dag omkring 500 elever, men det foreligger planer om å utvide tilbudet når nye lokaler kan tas i bruk.

 

Resultatet

Det legges til grunn at dagens blackbox og sørfløy rives og erstattes med nybygg. Musikk, dans og drama-avdeling får tilført arealer til funksjoner de i dag mangler. I tillegg er det planlagt arealer og funksjoner som skal dekke kulturskolens fremtidige behov.

Rom- og funksjonsprogram for Skeisvang vgs og Haugesund kulturskole ferdigstilles våren 2021. Planlagt oppstart for byggeprosjektet er medio 2023.

 

  • Harald Høgh

    Seniorrådgiver

  • Espen Storstrand

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid