illustrasjon av et gult langt bygg med et sidebygg med flatt tak

Solneset skole

Solneset skole er utvidet for å gi økt elevkapasitet fra 200 til 350 elever, og for å erstatte eksisterende paviljongbygning. Utvidelsen gir rom for fire nye hjemmeområder med tilhørende lærerarbeidsarealer.

Prosjektnavn

Solneset skole, Tromsø – Utvidelse – Forprosjekt

Kunde

Tromsø kommune, Utbyggingsavdelingen

Sted

Norge

Periode

2018

Nøkkeltall

2400 m2 BTA

Oppdraget

Utfordringa ved plasseringa av tilbygget har vært å skape enfunksjonell sammenheng mellom nybygg og eksisterende bygning, og samtidig oppnå kortest mulige avstander i skolen. Det har vært viktig å bevare mest mulig uteareal på sørsida av skolen, og skape oversiktlige og gode uterom.

 

Løsningen

Tilbygget utgjør tre etasjer og tar opp terrengforskjeller på tomta. Som del av prosjektet inngår utbedring av eksisterende trafikksituasjon og parkeringsarealer, samt oppgradering og utvidelse av skolens utearealer. Utearealene er planlagt for ulike aldersgrupper. I det skrånende terrenget mot sør, er det lagt inn terrasseringer og ramper for opphold og trinnfri adkomst til 3. etasje.

Utførende arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke Medarbeidere:arkitekt Ruth Pedersen, sivilarkitekt MNAL Marjo K. Jussila, sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen, samt prosjekteringsgruppeledelse, sivilarkitekt MNAL Paul B. Pincus

  • Aina Bjerke

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid