Plan over kirkegård

Tiller kirkegård og driftsbygg

Med konseptet «Livets sirkel» vant Norconsult konkurransen om Tiller kirkegård. Utvidelsen består av en ny, robust driftsgård og et uterom med høy parkmessig kvalitet.

Prosjektnavn

Tiller kirkegård og driftsbygg

Kunde

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Sted

Trondheim

Periode

2012 til 2016

Nøkkeltall

28 daa kirkegård og 3,5 daa driftsgård.
Ca. 1100 kistegraver, ca. 350 urnegraver, ca. 450 urnegraver i minnelund og 142 tilrettelagte graver for muslimer.
890 m2 driftsbygg  

Forslaget ”Livets sirkel” ble av en enstemmig jury kåret til vinner av konkurransen om Tiller kirkegård i Trondheim. Plan- og designkonkurransen skulle vise kirkegårdsutvidelse med ny driftsgård. Seieren ble begrunnet med et godt og robust konsept og god estetikk, kombinert med hensynet til drift/logistikk og en god forbindelse mellom eksisterende kirkegård og utvidelsen. Kirkelig fellesråd i Trondheim ønsket å bygge et anlegg som kombinerte kravene til en funksjonell kirkegård med tanken om et godt sted å være. Minnelundenes utforming skulle bidra til å gi anlegget karakter og anlegget skulle ha god parkmessig kvalitet som en del av den sammenhengende grøntstrukturen i byen. En ny driftsgård med garasjer, personalrom og kirkegårdskontor viste den vinnende løsningen, både funksjonelt og estetisk.

Landskapets form og kirkens beliggenhet har vært utgangspunkt for utforming av kirkegårdsutvidelsen på Vestjordet. Vestjordet ligger på et platå høyt i omgivelsene, som danner et vidt og åpent preg med flott utsyn. Form og utrykk danner rom og soner ved hjelp av terrengarbeid, vegetasjon, møblering og bevegelseslinjer. Organiske linjer deler opp de ulike scenene og stiene, og skaper gode muligheter for å vandre. Samtidig som kommunikasjonslinjene mellom gravfeltene er prioritert med tanke på prosesjoner og drift. Minnelundene er et sentralt element i kirkegårdens karakter som et godt sted å være. Urnegravfeltene er plassert som lysninger i skogen nærmest randsonen i områdets vest og sørside. Intensjonen er å «dra skogen» innover kirkegården med stram linjeavslutning av klippet hekkside mot feltene. Vegetasjonen består av trær og busker av ulik karakter i form av blomstring og årstidsvariasjoner i bladverket. Disse tiltrekker seg insekter, fugler og dyr og skaper en egen identitet til kirkegården.

Driftsbygning

Driftsbygningen er gitt et nøytralt og tidløst preg bygd opp av tydelige og enkle bygningsvolumer. Funksjoner i driftsbygget består av garderober for 20 personer med grovgarderobe, dusj, vaskerom og kjøkken. Det er totalt 16 varm- og kaldgarasjer med ulike verkstedsfunksjoner. Inngangen for ansatte er adskilt fra hovedinngangen. Ved hovedinngangen er driftskontoret, som også fungerer som møterom for besøkende. Driftsgården bidrar til å gi anlegget karakter og kan benyttes til arrangementer også utover arbeidstid.

Tiller kirkegård har fått god medieomtale. Kirkegården er mye besøkt og fungerer både som park og prioritert ferdselsåre for myke trafikanter. Les mer om anlegget i Gravplassen nummer 4, årgang 50, 2019.

  • Karin Fossbakk

    Landskapsarkitekt, gruppeleder

  • Marte Bjerke

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid