Illustrasjon av skole

To skoler i Kristiansund

De to barneskolene Dalabrekka og Goma i Kristiansund sentrum skal slås sammen. Det skal også de to barneskolene Rensvik og Bjerkelund. Det bygges derfor en ny og større skole på tomten til eksisterende Gomalandet skole, og en ny Omsundet skole ved Freihallen. Oppdraget omfatter reguleringsprosess, brukermedvirkning, rom- og funksjonsanalyse og forprosjekt med tilbudsgrunnlag for totalentreprise.

Prosjektnavn

To skoler i Kristiansund

Kunde

Kristiansund kommune

Sted

Kristiansund

Periode

2022

Nøkkeltall

BTA 5556 m2

Norconsult AS har stilt med alle fag og i så stor grad som mulig løst oppgaven med lokale medarbeidere fra Kristiansund og Molde. Der det har vært behov for det, har vi hentet bidrag fra Norconsults avdelinger ellers i landet, fra Mosjøen i nord til Grimstad i sør.

Skoleavdelingen startet bredt med medvirkningsopplegg for elever og ansatte, der det ble fortalt om nye undervisningsformer og innhentet ønsker og visjoner for det nye skoleanlegget. Det ble reist på befaring til nybygde skoleanlegg og gjennomført barnetråkk. Sammen med kommunens eget dimensjoneringsgrunnlag ble det sammenfattet et romprogram for to to-parallell barneskoler for 1. til 7. trinn.

Som forberedelse ble det utført økologisk kartlegging, arkeologiske undersøkelser, trafikkanalyser med mer. Videre ble eksisterende bygningsmasse på Goma samt inventar fra alle skolene vurdert og klassifisert med hensyn på gjenbrukbarhet. Bygningsdeler og grunnen på tomta ble analysert for å kartlegge mulige miljøgifter.

Vi tok tidlig initiativ til å sette et ambisjonsnivå for bærekraft i prosjektene, ved at arkitekt og bygningsfysikk forberedte en rekke mulige tiltak. Ett av forslagene innebar å ikke rive den eksisterende skolen på Goma, men å tilpasse den eksisterende konstruksjonen og bygge til for å løse det større arealbehovet. Oppdragsgiver ønsket likevel behovet løst ved et nybygg.

Anlegget er utformet med hensyn på optimale løsninger for skjerming mot vær og vind, nærhet mellom funksjoner i henhold til funksjonsanalysen, organisering av trinnarealene for å ivareta ny pedagogikk, hensynet til personer med ulike funksjonsnedsettelser og behovet for trygghet og oversikt.

Etter skisseprosjektfasen ble det politisk besluttet at arbeidet med Omsundet skole skulle utsettes, men slik at reguleringsplanen ble sluttført. Dette ble gjort som en del av budsjettdebatten i bystyret.

Ny skole på Goma er ute på anbud etter forutgående markedsdialog og anbudene forventes inn før sommerferien. Vi er forhindret fra å delta i konkurransen om detaljeringen, og skal være på byggherrens side i gjennomføringen.

  • Trine Daae Gorseth

    Kristiansund kommune

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid