Tytlandsvik Aqua

Tytlandsvik Aqua er et oppdrettsanlegg for smolt. Det består i dag av to haller med til sammen åtte kar à 2000 m³. I tillegg til dette, et administrasjonsbygg med mulighet for overnatting. Fir nye haller og et klekkeri er under planlegging.

Prosjektnavn

Tytlandsvik Aqua

Kunde

Tytlandsvik Aqua AS

Sted

Norge

Periode

2017 til 2019

Nøkkeltall

7500 m²

Oppdraget

Tytlandsvik Aqua ligger i Hjelmeland kommune og eies av Grieg Seafood, Vest Havbruk og Bremnes Seashore. Det er et landbasert oppdrettsanlegg der smolt fòres opp fra 100g til 1000g før den settes ut i anlegg i sjø. Hensikten er å redusere faren for parasitter, virus- og bakteriesykdommer samtidig som produksjonstid og faren for rømning går ned.

 

Løsningen

Produksjonsprosessen er krevende med hensyn til logistikk og styrende for utformingen av anlegget. Arkitektur- prosjekteringen har bestått i å teste ulike løsninger underveis for å optimalisere arealbruken.

Samtidig har det vært fokusert på materialbruk tilpasset et krevende miljø både med hensyn til bruk og bygningsfysikk.

Resultatet

Første byggetrinn på 7500 m² ble gjennomført som totalentreprise der Veidekke var entreprenør. Dette byggetrinnet omfattet 1000 m² administrasjonsbygg og to produksjonshaller. I administrasjons-byggets første etasje, er det verksted, lager og andre tekniske rom. Andre etasje inneholder tre overnattingsrom for personell samt felles oppholdsrom.

I tredje etasje er det kontor, laboratorium, kontrollrom, møterom, spiserom og garderober. Administrasjonsbygget er dimensjonert for å bære en ekstra etasje. Hver av hallene består av fire betongkar og et renseanlegg. Karene er 21 meter i diameter og 5 meter dype og rommer 2000 m³.

For å minimere behovet for råvann og redusere miljøpåvirkningen, renses vannet gjennom et såkalt RAS-anlegg (Recirculation Aquaculture System). Her går det gjennom ulike filter, tilføres oksygen og 99,5% av vannet blir gjenbrukt. Andre byggetrinn er nå under prosjektering. Dette består av 4 tilsvarende haller som i første byggetrinn. De to byggetrinnene bindes sammen med en gangbro.

  • Anne Brit Hodne

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid