Utviklingsperspektiv for Bodø 2050

Hvordan ser Bodøs transportsystem ut i et 2050-perspektiv? Med flytting av flyplassen står Bodø kommune midt i en omfattende planoppgave. Prosjektet belyser hvordan det kan tilrettelegges for en langsiktig utvikling av et robust transportsystem i samspill med en framtidsrettet byutvikling.

Prosjektnavn

Bodø 2050

Kunde

Statens vegvesen region nord, Jernbanedirektoratet, Bodø kommune

Sted

Europa

Periode

2019

Nøkkeltall

320 000 kr

Oppdraget

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Bodø kommune har invitert til parallelloppdrag om framtidens transportsystem i Bodø. Planlegging av infrastruktur er en viktig premisslegger for den videre planleggingen og utnyttelsen av arealene som frigjøres ved flytting av flyplassen. Kommunen har høye ambisjoner i forhold til bærekraft, samtidig som den raske teknologiske utviklingen vil påvirke morgendagens planløsninger.

Løsningen

Prosjektet belyser hvordan den teknologiske utviklingen og trender i samfunnsutviklingen vil påvirke transportplanleggingen. I mulighetsstudien utvikles et mobilitetskonsept som en integrert del av byutviklingen. Plangrepet har som mål å forene ambisjoner og realisme. Det foreslås konkrete rammer for en framtidsrettet utvikling på kort og lang sikt. I tillegg belyses prinsipper for ny adkomstvei til flyplassen og muligheten for å utvikle et nytt intermodalt knutepunkt i forbindelsen med ny havn på Langstranda. Prosjektet avslutter med konkrete innspill til videre planlegging av den nye bydelen (Ny by ny flyplass) og en smart byutvikling i Bodø.

  • Berit Bjørnsen

    Senior Prosjektleder

  • Sander Dekker

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid