Wilds Minne skole – ny barneskole og idrettshall

Kristiansand kommune skal bygge ny Wilds Minne skole på eksisterende tomt. Gjennom et tverrfaglig samarbeid har Norconsult vært førende i utviklingen av prosjektet fra Rom- og funksjonsprogram til mulighetsstudie, skisseprosjekt og forprosjekt.

Prosjektnavn

Wilds Minne skole – ny barneskole og idrettshall

Kunde

Veidekke og Kristiansand kommune

Sted

Norge

Periode

2021

Nøkkeltall

ca. 7860 m2 BTA bygg og ca. 20 000 m2 utomhus

Oppdraget

Det skal bygges nytt skolebygg og idrettshall på Wilds Minne skole på Lund i Kristiansand. Skolen skal dimensjoneres for 500 elever.

Norconsult har vært engasjert i tidligfase med prosessledelse og utarbeidelse av Rom- og funksjonsprogram (RFP). Videre har Norconsult vært med å utvikle prosjektet i skisse- og forprosjekt gjennom en samspillsprosess mellom Veidekke og Kristiansand kommune. Forprosjekt ble levert i desember 2021, og prosjektet går over i detaljfase våren 2022.

Løsningen

Skolebygget er formet som et langstrakt bygningsvolum, med vinkler mot øst og vest som gir et noe skjermet rom på byggets sørside hvor elevenes uteoppholdsareal er plassert. Skolebyggets plassering nord på tomten gir skolegården solrike leke- og uteoppholdsareal, samt universelt utformede adkomster og lekesoner på en tomt som i utgangspunktet har store høydeforskjeller. Flerbrukshallen er plassert i forlengelsen av skolebygget. Funn av kvikkleire, og infrastruktur som VA trase gjennom området har til en viss grad vært styrende for disponeringen av arealene.

Skolen skal oppføres hovedsakelig i massivtre og limtrekonstruksjoner, og dette gjenspeiles i arkitektur, bygningskomponenter og i materialvalg ellers. De miljøvalg som er gjort skal være synlige både for elever og lærere, men også for byens befolkning og nabolag. Ved bruk av massivtre i mange av de innvendige vegger er det en forutsetning at bærende vegger av massivtre har kontinuitet gjennom alle etasjer.

Skolebygget oppføres i 3 etasjer og en inntrukken 4. etasje med teknisk rom. Skolebygget har en tydelig sonedeling med trinnarealer mot vest og fellesfunksjoner mot øst mot hallen. Fra hovedinngang kommer man rett inn i skolens «hjerte» med aula og sitteamfi, musikkrom, bibliotek og verksteder. Skolens hjerte skal ha intimitet og varme via utstrakt bruk av massivtreoverflater samt transparens inn mot verksteder og aktivitet som foregår i skolen.  Fra amfi og 2. etasje kommer man via bro over til flerbrukshallen, med garderober, treningsrom og sosialt rom. Trinnarealene ligger i en egen sone mot nord på plan 1 og 2, samt hele plan 3. Hvert trinn har desentraliserte innganger. Det har vært stort fokus på samspill mellom rom, møblering og pedagogikk, og trinnarealene er planlagt for en variert møblering med soner for formidling, samarbeid og selvstendig arbeid. Møbleringskonsept prøves ut av skolen i testklasserom/ «Mockup» skoleåret 2021/22 slik at erfaringsbaserte valg kan tas når inventar skal anskaffes.

Resultatet

Kristiansand kommune har fått et gjennomarbeidet forprosjekt hvor brukerinteresser fra mange ulike kommunale etater er ivaretatt, og hvor skoleanlegget har fått en funksjonalitet og logistikk som vil fungere godt i skolehverdagen.

  • Astrid D. Skalleberg

    Landskapsarkitekt

  • Tonje Eide Kristiansen

    Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid