Bistand utvikling av Mosseregionen interkommunale brann og redning

Norconsult har over flere år bistått Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) innenfor utvikling av brannvesenet. Dette omfatter både beredskap- og forebyggendeavdeling.

Prosjektnavn

Bistand utvikling av Mosseregionen interkommunale brann og redning

Kunde

MOVAR IKS/ Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)

Sted

Norge

Periode

2015 til 2019

Oppdraget

Norconsult har bistått MIB med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for vurdering av fremtidig organisering av MIB i regionen. Det ble i etterkant utarbeidet en vurdering med flere ulike alternativer for organisering av MIB. Herunder vurdering av stasjonsstruktur og plassering av regionens brannstasjoner. Videre har Norconsult bistått som prosessleder for gjennomføring av beredskapsanalyse for brannvesenet. Gjennom beredskapsanalysen er det gjennomført vurderinger i forhold til brannvesenets utvikling og lagt et grunnlag for fremtidig rekrutering, kompetanseutvikling og utstyrsinvesteringer. På bakgrunn av beredskapsanalysen skal det utarbeides en beredskapsplan for MIB. For Forebyggende avdeling har Norconsult vært prosessleder for et utviklingsarbeid knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til krav i forskrift om brannforebygging § 14 (forebyggende analyse).

Løsningen

Arbeid med både beredskapsanalyse og forebyggende analyse er forholdsvis nytt innenfor brannvesen i Norge. Veiledningsmateriellet fra myndighetene er av begrenset art og begge disse to arbeidene har foregått som et tett og godt samarbeid mellom MIB og Norconsult. Det har vært et stort fokus på involvering av MIBs personell og at analysene skal være nyttige og viktige både i styring og utvikling av de enkelte avdelingene samt opp mot styret og representantskapet i MOVAR IKS. Arbeidet har blitt lagt merke til utover MIB og andre brannvesen har sett til MIB og sett på det det arbeidet som retningsgivende for egne analyser. Arbeidet med organisering av MIB og stasjonsstruktur har resultert i et forslag som er i ferd med å implementeres som øker tilstedeværelsen til brannmannskapene i regionen ved en høyere kasernert styrke. Det er også under planlegging ny brannstasjon i Vestby.

  • Kevin Medby

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid