Bybane Forus – Sola

På oppdrag fra Bybanekontoret i Rogaland har Norconsult utviklet alternativer for traseer og holdeplasser for bybane mellom Forus og Sola i Rogaland. Som del av arbeidet er det utført landskaps- og stedsanalyser. Arbeidet er presentert i en silingsrapport med anbefaling av alternativer som bør vurderes nærmere i kommunedelplan med konsekvensutredning.

Prosjektnavn

KDP Bybane Forus – Sola

Kunde

Bybanekontoret i Rogaland, et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola

Sted

Norge

Periode

2011 til 2012

Nøkkeltall

Ca. 8 km langt planområde Vurdering av 16 alternative delstrekninger Vurdering av 28 mulige holdeplasser

Oppdraget

Jæren har hatt en økning i transportvolumet som følge av befolknings- og arbeidsplassveksten i området, med tilhørende utfordringer innen arealplanlegging. I «Konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren» (Rogaland fylkeskommune 2012) anbefales bybanebasert videreutvikling av transportsystem med dertil arealbruk. Norconsult er engasjert av Bybanekontoret for å utarbeide kommunedelplan, konsekvensutredning og teknisk hovedplan for bybane mellom Forus øst og Stavanger flyplass, Sola. Hensikten med oppdraget er å komme frem til en plan for plassering av holdeplasser og traseer på strekningen.

Løsningen

Arbeidet som hittil er utført er utvikling av alternativer for traseer og holdeplasser. Arbeidet er presentert i en silingsrapport med anbefaling av alternativer som bør vurderes nærmere i kommunedelplanen med tilhørende konsekvensutredning. Som del av silingsrapporten er det utarbeidet stedsanalyser for tre områder. De utvalgte områdene er enten i transformasjon eller har et stort potensiale for endring. Det er også utarbeidet en overordnet landskapsanalyse som er nyttet i stedsanalysene. I stedsanalysene ble bybane vurdert med hensyn til: • Endringskrefter og mulig utvikling • Mulige konflikter med topografi, kulturminner, spesielle bygninger eller anlegg • Viktige målpunkt i område

Tverrfaglig samarbeid