CCS Logistics – Mulighetsstudie på CCS-logistikk

Prosjektnavn

CCS Logistics – Mulighetsstudie på CCS-logistikk

Kunde

Biozin Holding AS

Periode

2023

Oppdrag 

Norconsult utførte en mulighetsstudie for Biozin Holding som fokuserte på etablering av mellomlagringskonsepter og laste-/lossefasiliteter for eksport av flytende karbondioksid (CO2), fanget fra Biozins planlagte anlegg for produksjon av avanser biodrivstoff ved Jordøya, i Åmli kommune. CO2 var planlagt  transportert med jernbanevogner til Grenland Havn for mellomlagring i fellesskap med CO2 fra Norcem CCS. 

CO2 var planlagt fanget fra dampmetanreformprosessen (SMR) i anlegget, hvor lette hydrokarboner fra pyrolyse- og hydrokonverteringsprosessene blir reformert til hydrogen og CO2. Etter fangst blir CO2 renset og flytendegjort i henhold til Northern Lights spesifikasjoner. Studien involverte vurdering av logistikkjeden for jernbanetransport mellom Jordøya og Grenland Havn, med tanke på infrastruktur, utstyr, forskrifter og teknisk design for transport av flytende CO2. 

Løsning 

Mulighetsstudien undersøkte grundig flere aspekter ved transport og lagring av flytende CO2 fra Jordøya til Grenland Havn. To alternativer for CO2-transport ble vurdert, som involverte daglige og annenhverdags jernbanevognforsendelser. Studien inkluderte en vurdering av jernbanevognlogistikk, nødvendige infrastrukturforbedringer, lossefasiliteter og potensielle kostnadsbesparelser gjennom delte jernbanemateriell og infrastruktur med andre aktører innen CCS i området. 

Norconsult designet et 1600 m3 mellomlagringsanlegg ved Jordøya. Konseptet inkluderte alternative lastestasjonskonfigurasjoner, balansert mot driftseffektivitet og prosjektkostnader. Modifikasjoner i Grenland Havn omfattet nye jernbanespor for å håndtere 16 jernbanevogner og vertikale isolerte trykkbeholdere for 3400 m3 flytende CO2-lagring. Nøye hensyn ble tatt for å integrere de nye funksjonene med eksisterende infrastruktur, håndtere avgass, hensynssoner og opprettholde operativ effektivitet. 

Norconsult beregnet klimagassutslipp under forskjellige elektrisitetsmikser, og illustrerte at utslippene bare representerer en liten brøkdel av det totale fangstvolumet, hvor logistikkdelen av prosjektet varierer fra 0,2 til 1,1% av den årlige fangsten. Studien omfattet også  fareidentifikasjon og risikoanalyse på begge steder, med anbefalinger for tiltak og oppdateringer av eksisterende risikoprofiler. 

Resultat 

Samlet sett presenterte studien en omfattende tilnærming, som omfattet tekniske design, regulatoriske hensyn, operasjonelle hensyn og økonomiske aspekter, som reflekterer  Norconsults ekspertise på feltet. Norconsult leverte vellykket en omfattende mulighetsstudie, kartla prosessene og investeringsomfanget for flytende CO2-transport fra Jordøya til Grenland Havn. Viktige funn inkluderte optimale transportalternativer, med estimerte årlige driftskostnader for de to hovedscenarioene. 

Studien ga Biozin Holding AS nødvendig informasjon og klart definerte konsepter for prosjektets beslutnignstakere.

Tverrfaglig samarbeid