Hjertesone ved Siggerud skole

Norconsult har bistått Nordre Follo kommune i oppstarten av hjertesonearbeidet ved Siggerud barneskole. Hjertesone er et nasjonalt initiativ for å fremme barns trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien. Initiativet bygger på et samarbeid mellom Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, politiet, Syklistenes landsforening, Miljøagentene og Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Prosjektnavn

Hjertesone ved Siggerud skole

Kunde

Nordre Follo kommune

Sted

Norge

Periode

2022

Oppdraget

Etablering av hjertesone rundt en skole innebærer en kombinasjon av holdningsskapende- og fysiske tiltak som reduserer biltrafikk rundt skolen, og som tilrettelegger for trygg skolevei for gående og syklende.

Nordre Follo kommune har vedtatt at det skal etableres hjertesoner rundt alle kommunens barneskoler. Norconsult har i den forbindelse bistått kommunene med prosess- og møteledelse i oppstartsfasen av arbeidet, samt utarbeidet et arbeidsdokument for metodene som er brukt. Målet med arbeidet har vært å bidra til økt trygghetsfølelse, bedre folkehelse og reduserte klimagassutslipp rundt skolene.

 

Løsningen

Norconsult har fungert som en objektiv fasilitator for å sette i gang hjertesonearbeidet, og som et bindeledd mellom partene i arbeidsgruppa. En sentral del av jobben har vært å lage et prosessdesign som sikrer at arbeidsgruppa får jobbet med stedegne utfordringer og forhold. Bred involvering har vært avgjørende for å sikre lokal kunnskap om de trafikale forholdene, slik at man kan foreslå de riktige tiltakene.

Det har blitt utarbeidet et sluttdokument som skal brukes i det videre arbeidet med oppstart av hjertesoner i kommunen. Dokumentet trekker frem nyttige erfaringer og presenterer forslag til en oppstartsprosess. Dokumentet beskriver prosessdesignet i fire steg: 1) etablere en arbeidsgruppe, 2) etablere felles forståelse av hjertesonen, 3) fordele ansvar og arbeid, 4) åpne hjertesonen. Deretter vil selve arbeidet med å gjennomføre og følge opp tiltak gjøres av arbeidsgruppa.

Etablering av hjertesoner er en prosess vi mener det kan være hensiktsmessig at ledes av en tredjepart, for å sikre at partene får en omforent forståelse av rolle og ansvarsområde. Det å sikre gode prosesser for å involvere både foreldre, elever, skoleledelsen, lærere, samt sentrale personer i kommunens administrasjon står sentralt i et slikt arbeid.

 

  • Linnea Stickler

    Rådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid